Univerzitet MB

75th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Univerzitet MB

Dana  02.12.2021. godine na Univerzitetu MB realizovana je 75. Međunarodna ESD Konferencija 2021 (75th International Scientific Conference on Economic and Social Development) (https://www.esd-conference.com/conference/81).

Organizatori 75. Međunarodne ESD konferencije su :

 1. Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB  u Beogradu
 2. Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin;
 3. Univerzitet Sever, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
 4. Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka - Univerzitet Muhamed V u Rabatu;
 5. Politehnika Međimurje u Čakovcu.

Teme konferencije možete videti na linku Univerziteta MB: https://mbuniverzitet.edu.rs/

https://www.esd-conference.com/conference/81 

Prilog: Agenda Međunarodne naučne konferencije ESD 2021

Certificates of attendance will be sent during the day and tomorrow.

 

 • esd Conference is gold partner with INOMICS

,,Na ponos Univerziteta MB i Akademije klasičnog slikarstva dekan AKS akademski slikar redovni profesor mr Dragan Martinović primio je Vukovu nagradu iz oblasti kulture. Vukovu nagradu od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Naš dekan akademski slikar poreklom iz Mačve, Dragan Martinović je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade za 2019. godinu. Životni put našeg profesora, stvaralački talenat i posvećenost likovnoj umetnosti su za primer sadašnjim i budućim generacijama".
 
Rektor Univerziteta MB, redovni profesor dr Dušan Regodić
 
Vidi više: 

Vesti

Dana 19.04.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski“-Bitolj, Fakultet tehničkih nauka, Severna Makedonija, koga predstavlja dekan prof. Dr Stojanče Nusev, sa druge strane.

 

Sporazum o međunarodnoj saradnji

 

Univerzitet Sveti Kliment Ohridski Bitola (uklo.edu.mk)

Međunarodna naučna konferencija “Menadžment i pravo 2022” održava se 16.09.2022. godine na Univerzitetu MB, Poslovni i pravni fakultet, Teodora Drajzera 27, Beograd po šesti put.

 

Detaljne informacije se nalaze na:

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/pozivno-pismo/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/vazni-datumi/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Apstrakt-za-autore-MENADZMENT-I-PRAVO-2022-Abstract-Template.pdf

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Uputstvo-za-autore-MENADZMENT-I-PRAVO-2022-Proceedings-Template.pdf

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Pozivno-pismo-za-Medunarodnu-naucnu-konferenciju-Menadzment-i-pravo-2022.pdf

 

Tema Međunarodne naučne konferencije "Menadžment i pravo 2022" je: Globalizacija i savremeno poslovanje.

Predmet naučne rasprave po sekcijama biće tri generalne tematske oblasti, i to:

 1. Savremeni trendovi u ekonomiji i menadžmentu
 2. Pravna država i vladavina prava, osnov upravljanja savremenim društvom
 3. Primena novih IT tehnologija kao podrška savremenim poslovnim procesima proizvodnje, odlučivanja i upraljanja.

Ova Međunarodna naučna konferencija  doprinosi i omogućuje razmenu mišljenja, stavova i donosi prava rešenja u oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija. Okuplja veliki broj naučnobrazovnih institucija, domaćih i stranih proizvođača, korisnika, prometnih organizacija itd. Naučni radovi se objavljuju u časopisu MB University International Review” koji izlazi u četiri broja svake godine počev od 2022.

 

Cilj Međunarodne naučne konferencije "Menadžment i pravo 2022" je da okupi sve naučne radnike i poslovne ljude  koji se na bilo koji način bave ili koriste rezultate iz oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija kako bi se sagledala,  razumela  i razmenila naučnostručna saznanja koja bi doprinela njenom pravilnom izboru, korišćenju i razvoju.

 

Pozivate se da uzmete aktivno učešće na  Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Menadžment i pravo 2022".

 

Menadžment Univerziteta MB.

 

Obe institucije su se složile da ciljevi ovog sporazuma mogu da uključe:

 • Razmenu istraživačkih otkrića i publikacija, časopisa, akademskih nastavnih sredstava i drugog materijala od zajedničkog interesa;
 • Mogućnosti razmene istraživačkog, rukovodećeg i nastavnog osoblja, do nivoa kojeg dozvole sredstva;
 • Razvoj zajedničkih istraživačkih programa koji proučavaju teme interesantne za osoblje u obema institucijama; 
 • Organizovanje zajedničkih aktivnosti, uključujući sastanke, seminare, naučne skupove, predavanja i konferencije;
 • Istraživanje i identifikovanje obrazovnih mogućnosti za studente, koje će biti poboljšano usvajanjem ovog sporazuma; 
 • Održavanje redovnih kontakata u svrhu pregovaranja o primeni klauzula ovog sporazuma. 

 

Sporazum će biti važeći u periodu od pet godina, ali može biti obnovljen ili produžen uz zajednički pristanak. Može se i raskinuti šest meseci nakon pismenog obaveštenja bilo koje strane.

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih projekata u okviru Programa IDENTITETI (u daljem tekstu Program).

 

Program je od javnog interesa za Republiku Srbiju, a planira se i realizuje u skladu sa Zakonom i saglasno drugim propisima iz oblasti  naučnostraživačke i inovacione delatnosti.

 

Program IDENTITETI namenjen je razvoju naučnih istraživanja iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

 

Ciljevi Programa su: podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u oblasti društveno-humanističkih nauka; afirmacija značaja društveno-humanističkih nauka za obrazovanje i društvo u celini; unapređenje međunarodne vidljivosti i saradnje u predmetnom domenu nauke.

 

Poziv se može naći na linku: 

http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/03/program-identiteti/

 

Dana 17.03.2022. godine u 12.00 rektor Univerziteta MB prof. dr Dušan Regodić sa saradnicima, prorektorkom za nastavu prof dr Živankom Miladinović-Bogavac, prorektorom za nauku prof. dr Neđom Danilović, prodekankom za nastavu na PPF prof. dr Marijom Kostić, Jelenom Milić i Sanjom Todorović iz Centra za razvoj karijere Univerziteta MB  je upriličio prijem najboljih studenata studijskog programa Poslovni menadžment, Pravo i Informacione tehnologije.
 
 
Cilj prijema je bio: priznanje i zahvalnost rukovodstva Univerziteta studentima za dosadašnji uspeh, međusobna razmena informacija i stvaranje dobre organizacione klime na Univerzitetu MB.  U prijatnom dvočasovnom druženju uz sok i posluženje studenti su se predstavili, informisali rukovodstvo Univerziteta o pedagoškom radu profesora i dalo vrlo konstruktivne predloge za unapređenje rada na Poslovnom i pravnom fakultetu.
 
 
Rektor, prof. Regodić sa saradnicima se zahvalio studentima u ime svih pripadnika Univerziteta MB na odličnom uspehu, velikom zalaganju i posvećenosti nastavnim obavezama. Rektor je informisao studente o Strategiji razvoja Univerziteta MB, težišnim zadacima i planovima usavršavanja svih segmenata poslovnog procesa. Pored ostalog zamolio je studente da se uključe u sve buduće aktivnosti na Univerzitetu MB i da i nadalje budu nosioci primernog učešća u nastavnom procesu. Studenti su detaljno informisani o mogućnostima budućeg usavršavanja, prakse, stalnog zapošljavanja i realizacije brojnih kurseva na Univerzitetu MB.
 
Informacija o najboljim studentima koji su prisustvovali prijemu se  nalazi na: