Univerzitet MB

O Studentskom parlamentu

Studentski parlament Univerziteta „MB“, kao organ Univerziteta, zastupa interese studenata pred Univerzitetom odnosno njegovim strukturama, organima i telima. Studentski parlament predstavlja sponu između Univerziteta „MB“ i studenata.

Studentski parlament Univerziteta „MB“ postoji od kraja 2020. godine. Članovi Studentskog parlamenta su delegirani od strane studentskih parlamenata njegovih članica – Poslovnog i pravnog fakulteta i Akademije klasičnog slikarstva.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi aktivni studenti Univerziteta odnosno njegovih članica – fakulteta. Ovo pravo ostvaruju i studenti upisani po afirmativnoj meri kao i studenti sa hendikepom. Članovima Studentskog parlamenta je garantovana sloboda mišljenja i izražavanja.

Studentski parlament Univerziteta „MB“ delegira predstavnike u Savet, kao organ upravljanja, i Senat, kao stručni organ Univerziteta, kao i u Odbor za profesionalnu etiku, Odbor za obezbeđenje kvaliteta na Univerzitetu, Disciplinsku komisiju, i druge komisije i tela u čijem delokrugu rada su pitanja od interesa za studente.

Studentski parlament radi na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata, kvalitetu njihovog obrazovanja i usavršavanja, ali i o kvalitetu studentskog standarda, kvalitetu njihovog života tokom studija – društvenog, kulturnog, sportskog, rekreativnog i dr. Studentski parlament omogućava studentima Univerziteta da budu aktivni učesnici u procesu obrazovanja, u obrazovno-naučnom, naučno-istraživačkom i umetničkom radu Univerziteta „MB“.

Jedan od ciljeva Univerziteta „MB“ je da uspostavi i podržava veze između Studentskog parlamenta i Alumni organizacije Univerziteta „MB“.

Vaš Univerzitet „MB“

sr_RSСрпски језик