Univerzitet MB

75th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Univerzitet MB

On 02.12.2021. The 75th Annual University of MB was implemented in 2010. International ESD Conference 2021 (75th International Scientific Conference on Economic and Social Development)https://www.esd-conference.com/conference/81).

Organizatori 75. Međunarodne ESD konferencije su :

 1. Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB u Beogradu
 2. Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin;
 3. Univerzitet Sever, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
 4. Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka - Univerzitet Muhamed V u Rabatu;
 5. Politehnika Međimurje u Čakovcu.

Teme konferencije možete videti na linku Univerziteta MB: https://mbuniverzitet.edu.rs/

https://www.esd-conference.com/conference/81 

Prilog: Agenda Međunarodne naučne konferencije ESD 2021

Certificates of attendance will be sent during the day and tomorrow.

 

 • esd Conference is gold partner with INOMICS

"To the pride of MB University and the Academy of Classical Painting, Dean AKS academic painter Full Professor Mr Dragan Martinovic received the Vuk Award in the field of culture. The Wolf Award from 1964 to 1965 was awarded to The Wolf Of Wolves. Since 2010, it has been awarded by the Cultural and Educational Community of Serbia for special results achieved in creative work on the spread of culture, education and science in the Republic of Serbia and in the all-Serbian cultural space. Our dean, an academic painter originally from Macva, Dragan Martinovic is one of the winners of this prestigious award for 2019. Year. The life path of our professor, creative talent and dedication to fine arts are exemplary to current and future generations."
 
Rector of MB University, Full Professor Dr Dusan Regodić
 
See more: 

News

Dana 19.04.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski“-Bitolj, Fakultet tehničkih nauka, Severna Makedonija, koga predstavlja dekan prof. Dr Stojanče Nusev, sa druge strane.

 

Sporazum o međunarodnoj saradnji

 

Univerzitet Sveti Kliment Ohridski Bitola (uklo.edu.mk)

Međunarodna naučna konferencija “Menadžment i pravo 2022” održava se 16.09.2022. godine na Univerzitetu MB, Poslovni i pravni fakultet, Teodora Drajzera 27, Beograd po šesti put.

 

Detaljne informacije se nalaze na:

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/pozivno-pismo/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/vazni-datumi/

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Apstrakt-za-autore-MENADZMENT-I-PRAVO-2022-Abstract-Template.pdf

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Uputstvo-za-autore-MENADZMENT-I-PRAVO-2022-Proceedings-Template.pdf

https://mip2022.mbuniverzitet.edu.rs/wp-content/uploads/2022/04/Pozivno-pismo-za-Medunarodnu-naucnu-konferenciju-Menadzment-i-pravo-2022.pdf

 

Tema Međunarodne naučne konferencije "Menadžment i pravo 2022" je: Globalizacija i savremeno poslovanje.

Predmet naučne rasprave po sekcijama biće tri generalne tematske oblasti, i to:

 1. Savremeni trendovi u ekonomiji i menadžmentu
 2. Pravna država i vladavina prava, osnov upravljanja savremenim društvom
 3. Primena novih IT tehnologija kao podrška savremenim poslovnim procesima proizvodnje, odlučivanja i upraljanja.

Ova Međunarodna naučna konferencija  doprinosi i omogućuje razmenu mišljenja, stavova i donosi prava rešenja u oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija. Okuplja veliki broj naučnobrazovnih institucija, domaćih i stranih proizvođača, korisnika, prometnih organizacija itd. Naučni radovi se objavljuju u časopisu MB University International Review” koji izlazi u četiri broja svake godine počev od 2022.

 

Cilj Međunarodne naučne konferencije "Menadžment i pravo 2022" je da okupi sve naučne radnike i poslovne ljude  koji se na bilo koji način bave ili koriste rezultate iz oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija kako bi se sagledala,  razumela  i razmenila naučnostručna saznanja koja bi doprinela njenom pravilnom izboru, korišćenju i razvoju.

 

Pozivate se da uzmete aktivno učešće na  Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Menadžment i pravo 2022".

 

Menadžment Univerziteta MB.

 

Obe institucije su se složile da ciljevi ovog sporazuma mogu da uključe:

 • Razmenu istraživačkih otkrića i publikacija, časopisa, akademskih nastavnih sredstava i drugog materijala od zajedničkog interesa;
 • Mogućnosti razmene istraživačkog, rukovodećeg i nastavnog osoblja, do nivoa kojeg dozvole sredstva;
 • Razvoj zajedničkih istraživačkih programa koji proučavaju teme interesantne za osoblje u obema institucijama; 
 • Organizovanje zajedničkih aktivnosti, uključujući sastanke, seminare, naučne skupove, predavanja i konferencije;
 • Istraživanje i identifikovanje obrazovnih mogućnosti za studente, koje će biti poboljšano usvajanjem ovog sporazuma; 
 • Održavanje redovnih kontakata u svrhu pregovaranja o primeni klauzula ovog sporazuma. 

 

Sporazum će biti važeći u periodu od pet godina, ali može biti obnovljen ili produžen uz zajednički pristanak. Može se i raskinuti šest meseci nakon pismenog obaveštenja bilo koje strane.

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih projekata u okviru Programa IDENTITETI (u daljem tekstu Program).

 

Program je od javnog interesa za Republiku Srbiju, a planira se i realizuje u skladu sa Zakonom i saglasno drugim propisima iz oblasti naučnostraživačke i inovacione delatnosti.

 

Program IDENTITETI namenjen je razvoju naučnih istraživanja iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

 

Ciljevi Programa su: podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u oblasti društveno-humanističkih nauka; afirmacija značaja društveno-humanističkih nauka za obrazovanje i društvo u celini; unapređenje međunarodne vidljivosti i saradnje u predmetnom domenu nauke.

 

Poziv se može naći na linku: 

http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/03/program-identiteti/

 

Dana 17.03.2022. godine u 12.00 rektor Univerziteta MB prof. dr Dušan Regodić sa saradnicima, prorektorkom za nastavu prof dr Živankom Miladinović-Bogavac, prorektorom za nauku prof. dr Neđom Danilović, prodekankom za nastavu na PPF prof. dr Marijom Kostić, Jelenom Milić i Sanjom Todorović iz Centra za razvoj karijere Univerziteta MB je upriličio prijem najboljih studenata studijskog programa Poslovni menadžment, Pravo i Informacione tehnologije.
 
 
Cilj prijema je bio: priznanje i zahvalnost rukovodstva Univerziteta studentima za dosadašnji uspeh, međusobna razmena informacija i stvaranje dobre organizacione klime na Univerzitetu MB. U prijatnom dvočasovnom druženju uz sok i posluženje studenti su se predstavili, informisali rukovodstvo Univerziteta o pedagoškom radu profesora i dalo vrlo konstruktivne predloge za unapređenje rada na Poslovnom i pravnom fakultetu.
 
 
Rektor, prof. Regodić sa saradnicima se zahvalio studentima u ime svih pripadnika Univerziteta MB na odličnom uspehu, velikom zalaganju i posvećenosti nastavnim obavezama. Rektor je informisao studente o Strategiji razvoja Univerziteta MB, težišnim zadacima i planovima usavršavanja svih segmenata poslovnog procesa. Pored ostalog zamolio je studente da se uključe u sve buduće aktivnosti na Univerzitetu MB i da i nadalje budu nosioci primernog učešća u nastavnom procesu. Studenti su detaljno informisani o mogućnostima budućeg usavršavanja, prakse, stalnog zapošljavanja i realizacije brojnih kurseva na Univerzitetu MB.
 
Informacija o najboljim studentima koji su prisustvovali prijemu se nalazi na: