Univerzitet MB

Pravila studiranja

Univerzitet organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Školska godina ima, po pravilu, 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

Deli se na jesenji i prolećni semestar, od kojih svaki ima, po pravilu, 15 nastavnih nedelja i šest nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

– Predmeti i nastava

– Ocenjivanje

– Ispitni rokovi

– Upis na višu godinu studija

– Završni rad i disertacija

 
Predmeti i nastava

Nastava se organizuje i izvodi po semestrima, u skladu sa planom izvođenja nastave.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Predmeti su, po pravilu, jednosemestralni, tako da zbir od 30 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jednog semestra.

Ukupno angažovanje studenta sastoji se od:

1. aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari, praktična nastava, terenska nastava, mentorska nastava, konsultacije, prezentacije, projekti i sl.);

2. samostalnog rada;

3. kolokvijuma;

4. ispita;

5. izrade završnog rada;

6. dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici, organizovanog od strane Univerziteta, odnosno fakulteta na projektima od značaja za lokalnu zajednicu (humanitarna aktivnost, podrška hendikepiranim licima i sl.);

7. drugih oblika angažovanja, u skladu s opštim aktom visokoškolske ustanove (stručna praksa i sl.).

Ukupan broj časova aktivne nastave ne može biti manji od 600 časova u toku školske godine, niti veći od 900. Izuzetno, nastava se može organizovati i u drugim vremenskim celinama (trimestri, blokovi, moduli i sl.), čije se pojedinačno trajanje utvrđuje studijskim programom fakulteta, pri čemu njeno ukupno godišnje trajanje iznosi 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

Rad studenta u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se u poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti 100 poena. Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu.

 
Ocenjivanje

Od ukupnog broja poena, najmanje 30, a najviše 70 poena mora biti predviđeno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze). Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenama: 10 – odličan-izuzetan; 9 – odličan; 8 – vrlo dobar; 7 – dobar; 6 – dovoljan; 5 – nije položio.

Ocena na ispitu se formira zbirom ponderisanog broja poena ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza. Na ispit može izaći student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze utvrđene planom izvođenja nastave, u skladu sa statutom fakulteta. Pozitivna ocena se, po pravilu, stiče ukoliko su sve nastavne obaveze ocenjene pozitivno. Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se, u skladu sa studijskim programom, samo u pismenom obliku, samo usmeno, ili pismeno i usmeno.

 
Ispitni rokovi

Ispitni rokovi se zovu: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski, a organizuju se u skladu sa godišnjim kalendarom ispita visokoškolske ustanove. Kalendar ispita objavljuje se početkom svake školske godine i sastavni je deo plana izvođenja nastave.
Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta u toku jedne školske godine. Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

 
Upis na višu godinu studija

Student se svake školske godine pri upisu semestra, odnosno drugih vremenskih celina (blokovi, moduli i sl.) opredeljuje za predmete iz studijskog programa, pri čemu može upisati samo one predmete za koje je stekao preduslov po studijskom programu.

Student stiče pravo na upis na višu godinu studija, pod uslovima predviđenim statutom, kada, u skladu sa studijskim programom, stekne mogućnost da upiše predmete u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova, predviđene studijskim programom za narednu godinu studija. Student koji nije ispunio propisane obaveze može nastaviti studije tako da ponovo upiše studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini, pod uslovima i na način koji utvrđuje Senat, odnosno Nastavno-naučno veće fakulteta.

 
Završni rad i disertacija

Osnovne i specijalističke studije se završavaju polaganjem svih predviđenih ispita i ispunjavanjem ostalih studijskih obaveza, a, ukoliko su predviđeni studijskim programom, i izradom završnog rada ili polaganjem završnog ispita.

Master akademske studije završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita i ispunjavanjem ostalih studijskih obaveza, izradom završnog rada i njegovom javnom odbranom, u skladu sa studijskim programom.

Doktorske studije završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita, te izradom i javnom odbranom doktorske disertacije.

Broj bodova kojim se iskazuje završni rad, odnosno završni deo studijskog programa, ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

Opštim aktom visokoškolske ustanove bliže se uređuje polaganje završnog, odnosno diplomskog ispita, postupak prijave, ocene i odbrane doktorske disertacije.