Univerzitet MB

Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta "MB"

Organizacija

Centar za kvalitet

Ima u svom sastavu stalno zaposlenog  Višeg stručnog saradnika za kvalitet.  Posebni uslovi: VSS, tri godine radnog iskustva u oblasti visokog obrazovanja, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

Delokrug rada: učestvuje u stvaranju mreže za osiguranje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanja Univerziteta u nacionalnu i međunarodnu mrežu za osiguranje kvaliteta, sarađuje sa međunarodnim i evropskim centrima za osiguranje kvaliteta i usaglašavanju kriterijuma osiguranja kvaliteta po međunarodnim standardima, radi na izradi standarda i pravilnika, pruža savete i preporuke fakultetima Univerziteta u oblasti osiguranja kvaliteta, priprema i organizuje seminare iz oblasti osiguranja kvaliteta, radi na uspostavljanju, izradi i sistematizaciji i uređivanju svih dokumenata o osiguranju kvaliteta i procesu akreditiranja studijskih programa i ustanove,  osigurava razvijanje postupaka spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za  istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca), osigurava povratne informacija od studenata i usmeravanje njihovih sugestija, predloga i kritika, prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika i obavlja druge poslove koje mu odredi prorektor, rektor ili predsednik, organizuje stručno i profesionalno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja, učestvuje u radu Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu, – vodi analitiku i formira bazu podataka u vezi kvaliteta, obavlja i druge poslove po nalogu prorektora i generalnog sekretara. Za svoj rad odgovara: prorektoru za nastavu i studentska pitanja Broj izvršilaca: 1 (jedan).

sr_RSСрпски језик