Saveti mladim istraživačima

Odgovori na važna pitanja o razvoju vaše istraživačke karijere
 
1. Kako da saznam koji su uslovi za sticanje istraživačkog ili naučnog zvanja?

Osnovi uređenja ovih uslova nalaze se u Zakonu o nauci i istraživanjima i u Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja, koji je usvojen od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

2. Kako da saznam koji su uslovi za sticanje saradničkog ili nastavničkog zvanja?

Pored Zakona o visokom obrazovanju, ovi uslovi su na Univerzitetu u Beogradu definisani Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta МБ u Beogradu i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu МБ u Beogradu.

3. Kako da se najbolje informišem o mogućnostima objavljivanja mog naučnog istraživanja (časopisi iz oblasti, njihova kategorizacija i vrednovanje)?

Portal KoBSON, servis „EleČas“, ili platforma COBISS mogu Vam biti od pomoći za proveravanje podataka o međunarodnim i domaćim naučnim časopisima.

4. Da li student doktorskih studija može samostalno da odabere temu istraživanja svoje doktorske disertacije?

U zavisnosti od naučne oblasti kojoj pripada tema istraživanja, stepen slobode odabira teme doktorske disertacije varira u zavisnosti od toga da li je student upućen da radi u širem istraživačkom timu u okviru naučnog projekta. Nezavisno od toga, a u skladu sa Pravilnikom o doktorskim studijama, student, u dogovoru sa mentorom kojeg sam bira, definiše temu istraživanja svoje disertacije.

5. Na koji način su uređena pitanja profesionalne etike na mom fakultetu (institutu)?

Fakulteti imaju posebne pravilnike kojima su utvrđena načela profesionalne etike (akademske čestitosti) i propisane procedure za ispitivanje njihovih povreda. Na Univerzitetu МB u Beogradu u primeni su Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu МB u Beogradu i Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta МB u Beogradu. Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije usvojio je 2018. godine Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu.

6. Kome mogu da se obratim u slučaju da sam izložen(a) nekom vidu povrede profesionalne etike (mobing i drugi vidovi uznemiravanja, plagijat, lažno autorstvo itd)?

U skladu sa Pravilnikom o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku, postupak zbog povrede Kodeksa profesionalne etike na Univerzitetu МB u Beogradu  pokreće se podnošenjem pisanog zahteva Etičkoj komisiji fakulteta (instituta). Zahtev treba da bude jasno određen, uz navođenje i obrazloženje uočenih povreda Kodeksa, sa svim raspoloživim dokazima.

7. Kojim pravnim aktima je definisan način na koji se vrši evaluacija naučno-istraživačkog rada?

Reč je o: Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnostiZakonu o visokom obrazovanju, i Pravilniku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Pravilniku o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta МB u Beogradu i Pravilniku o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu МB u Beogradu.

8. Kako se ostvaruje zaštita mojih autorskih prava u oblasti mog naučno-istraživačkog rada?

Vaša moralna i imovinska prava u pogledu autorskih dela (knjige, članci i propratni pripremni materijalni, kao i predavanja i slično) predmet su zaštite obezbeđene Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

9. Kako da rezultati mog istraživanja na adekvatan način budu predstavljeni širokoj javnosti?

Deponovanjem elektronske verzije svih naučnih publikacija koje ste objavili sa afilijacijom Univerziteta МB u Beogradu u odgovarajuće digitalne repozitorijume Univerziteta, fakulteta i instituta ostvarujete veću vidljivost i uticaj, što predstavlja i pretpostavku za povećanje citiranosti Vaših radova. Preporučljivo je da otvorite, ako to već niste, lični profil na ORCID, koji predstavlja standardni identifikator sadržaja, te na Google Scholar i sličnim servisima. Uz to, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, rezultate Vaših istraživanja možete široko popularizovati.

10. Kome da se obratim na Univerzitetu МB u Beogradu u svrhu dodatne profesionalne edukacije i sticanja korisnih veština?

Centar za razvoj karijere radi na razvoju i promovisanju sistema kontinuirane edukacije, ideje doživotnog učenja i obezbeđivanja podrške istraživačima zainteresovanim za dalje obrazovanje i usavršavanje. Centar koordiniše aktivnosti takvih programa, koji su, u većini slučajeva, realizovani na fakultetima i institutima.

Poštovani istraživači, očekujemo Vaše komentare. Spisak odgovora na Vaša važna pitanja biće, uz Vašu pomoć, stalno proširivan i dopunjavan u budućnosti.

 

Priručnik za mlade istraživače

U cilju promocije akademske izvrsnosti i društvene odgovornosti u kontekstu razvoja naučnoistraživačkih kapaciteta visokoškolskih ustanova, u okviru ERASMUS+ projekta „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju kao doprinos daljem razvoju regije Zapadnog Balkana “ (Re@WBC) pripremljen je Akademski priručnik za mlade istraživače na engleskom jeziku. Svrha ove knjige je da mladim istraživačima pomogne u rešavanju nekih pitanja tipičnih za ranu fazu njihove karijere. Knjigu u elektronskom obliku možete preuzeti ovde.

sr_RSСрпски језик