Univerzitet MB

Dosadašnji rektori Univerziteta MB u Beogradu

Prvi rektor akreditovanog Univerziteta MB redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl.inž. Rektor od 2020 do 2023. godine. (Vidi više)
 
Dao nemerljiv doprinos u osnivanju, izradi (pisanju i obradi teksta svih podzakonskih dokumenata: Statuta, Strategije razvoja Univerziteta MB, Strategije kvaliteta,  pravilnika, poslovnika, pravila i softverskih rešenja i dokumemata iz oblasti samovrednovanja i kvaliteta) svih dokumenata Univerziteta MB u Beogradu, dobijanju dozvole za rad, prve akreditacije Univerziteta MB, izradi svih dokumenata i akreditaciji Poslovnog i pravnog fakulteta, izradi svih dokumenata, akreditaciji i izmeni sedišta Akademije klasičnog slikarstva, izradi svih dokumenata za prvu  akreditaciju studijskih programa Informacione tehnologije osnovnih, master i doktorskih studija, izradi i akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija, izradi svih dokumenta i reakreditaciji studijskog programa osnovnih i doktorskih akademskih studija Poslovni menadžment i master akademskih studija Industrijsko ekonomski menadžment.
 
Tokom bogatog 42 godišnjeg pedagoškog rada dao je veliki doprinos školovanju inženjera (preko 8000) za potrebe Republike Srbije, SR Jugoslavije i SFRJ.. Bio je prepoznatljiv tokom svog pedagoškog rada od 1981. godine do 2023. godine kao dugogodišnji  rukovodilac. Rukovodio je sa katedrom, službom, odsekom, smerom, naučno-nastavnim sektorom, fakultetom i univerzitetom. Bio je dekan u vremenu od 16 godina na dva fakulteta, prorektor na univerzitetu 4 godine i rektor na dva univerziteta. Biran je u redovnog profesora u tehničko-tehnološkom polju na 4 univerziteta. Bavio se naučno istraživačkim radom iz tehničko tehnološkog polja. Objavio je 252 naučna rada u domaćim i međunarodno priznatim časopisima, domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Bio je zamenik Načelnika Vojne akademije MO SRJ u periodu od 2001. godine do 2008. godine.
 
Bio je mentor pri izradi  18 doktorskih radova i 51 magistarskog/master rada iz tehničko-tehnološkog polja. Među studentima i kolegama prepoznatljiv po kvalitetu pedagoškog rada, omiljen kod studenata i kolega kao rukovodilac (katedra, odsek, smer, fakultet i univerzitet). Biran je dva puta za najboljeg profesora fakulteta.
 
Plaketa Nikola Tesla mu je dodeljena 2006. godine za doprinos razvoju nauke i naučnom radu u Vojnotehničkom institutu Ministarstva odbrane SRJ. Autor je i dobitnik plakete za najbolji udžbenik za 2003. godinu u Ministarstvu odbrane SRJ. Mentor najbolje nagrađenom doktoratu u Ministarstvu odbrane u 2011. godini.
 
Nosioc je osnivačke ideje u Vojnoj akademiji u 2006. godini i bio prvi predsednik Organizacionog odbora, sada tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa Odbrambene tehnologije (OTEH) (170 radova i preko 260 autora i koautora). Tokom radnog veka bio je nosilac organizacije (predsednika/zamenik organizacionog ili  programskog odbora) na preko 40 naučnih skupova.
 
Preko 15 godina je bio član izdavačkog saveta Naučno tehničkog pregleda VTI MO, član komisije MO SRJ za međunarodnu vojnotehničku saradnju, član Saveta Vojnotehničkog instituta MO i član Saveta Vojne akademije.
 
Poseduje 5 sertifikata iz oblasti kvaliteta u visokom obrazovanju. Tokom službe u Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane dva puta je vanredno unapređivan. Dobitnik je 7 najviših državnih priznanja (ordena) iz oblasti odbrane.