Univerzitet MB

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Bilateralni sporazumi

S obzirom na globalne trendove razvoja univerziteta cilj Univerziteta MB je da internacionalizacijom studijskih programa i naučnoistraživačkog i umetničkoitraživačkog rada, kao i svih aktivnosti u smislu transnacionalnosti univerziteta u celini. Univerzitet postaje  odgovoran za učešće u svetskom sistemu visokog obrazovanja, uz primenu internacionalizacije bazirane na principu održivosti koji uvodi i promoviše tzv. „univerzitet za održivu budućnost“. Od takvog univerziteta se očekuje da kroz internacionalizaciju uspostavi nove odnose unutar evropske akademske zajednice u kojoj  je univerzitet društveno odgovorna institucija posvećena društvenom napretku. U takvom okruženju se,  prirodno, očekuje definisanje nastavnih metoda i oblika učenja kao održivih procesa u pogledu predmeta i ishoda učenja, a prioritet u naučnoistraživačkom radu daje globalnim istraživačkim temama.

Univerzitet MB je sklopio brojne ugovore sa domaćim i međunarodnim univerzitetima.

Dana 04.07.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji... (Vidi više)

Dana 04.07.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i The American University of Europe, AUE-FON (Skopje, Nort Macedonia) kog predstavlja rektor prof. dr Biljana Puleska Janushevska, PhD  sa druge strane.

Dana 25.05.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i Tehničkog univerziteta Gabrovo (Gabrovo, Bugarska) kog predstavlja rektor prof. dr Iliya Zhelezarov  sa druge strane.

Sporazum o međunarodnoj saradnji

Technical University Of Gabrovo (Gabrovo, Bulgaria)

 
 
 
 
 
 
 
 
Potpisivanju sporazuma su prisustvovali ispred Univerziteta MB predsednik i vlasnik dr Milija Bogavac, prorektor za nauku i naučnoistraživački rad dr Neđo Danilović i sekretar MSc Aleksandar Matić.
Sporazum definiše opšti okvir nastavne, naučno-istraživačke i tehnološko-razvojne aktivnosti  između Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“. 
Strane su saglasne oko unapređivanja uzajamne saradnje i razmene, a u skladu sa principom o bilateralnom razvoju i saradnji, kao što je definisano odgovarajućim statutima Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“.
Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja, kao i proširenje kulturnih veza.
 
 
 

Ovim sporazumom predviđene su sledeće oblasti i oblici saradnje:

  • Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama, diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.
  • Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije na odgovarajuće studijske programe.
  • Angažovanje nastavnika i saradnika, kao i studenata u cilju realizacije zajednički definisanih i akreditovanih studijskih programa.
  • Razmena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa.
  • Razmena stručne literature, udžbenika i univerzitetskih publikacija od zajedničkog interesa.
  • Saradnja na naučnoistraživačkim projektima.
  • Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga za potrebe privredne prakse.
  • Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primenjivanja novih znanja radi uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
  • Organizacija zajedničkih konferencija, simpozijuma, kratkih kurseva i seminara.
 
 
 
 
 
sr_RSСрпски језик