Reč rektora

Poštovani budući studenti, studenti, nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje i prijatelji Univerziteta ”MB“

Univerzitet ”MB“ u Beogradu (u daljem tekstu: Univerzitet) je samostalna, privatna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučno-istraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Ciljevi visokog obrazovanja na Univerzitetu „MB“ jesu: prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština; razvoj nauke i unapređivanje umetničkog stvaralaštva; obezbeđivanje naučnog, stručnog i umetničkog podmlatka; pružanje mogućnosti   čitavog života; bitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem.

Strategija Univerziteta ”MB“ je da u sledećoj deceniji, do 2025. godine, kao deo Visokog obrazovanja u Republici Srbiji doprinese unapređenju inovativnog i kreativnog znanja.

Naš cilj je da uz racionalno korišćenje raspoloživih kadrovskih i materijalnih potencijala, postanemo vodeća visokoškolska ustanova za prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština, doprinoseći razvoju nauke, stvaranju i očuvanju najviših standarda u izvođenju nastave, učenja i primeni znanja, obrazovnog procesa i naučnoistraživačkog rada. Svesni izazova stareće populacije, možemo uspeti u ovom nastojanju samo ukoliko povećamo talente i kapacitete svih svojih građana, kao i ukoliko se potpuno uključimo u proces celoživotnog učenja i uopšte u veće učešće u visokom obrazovanju. 

Univerzitet ”MB“ posluje sredstvima u privatnoj svojini. Osnovan je 2020. godine zahvaljujući vizionarskom delu gospodina prof. dr Milije Bogavca kao samostalna visokoškolska ustanova koja pruža mogućnost pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života. Pred Univerzitet ”MB“ je poseban izazov obezbeđenja usklađene delatnosti organizacionih jedinica u svom sastavu i sprovođenja jedinstvene politike stalnog unapređenja kvaliteta svoje delatnosti.

Univerzitet ”MB“ u svom sastavu danas ima Poslovni i pravni fakultet i Akademiju klasičnog slikarstva. Univerzitet ima delotvornu, racionalnu organizacijsku i upravljačku strukturu, koje su definisane Statutom Univerziteta.

Polazeći od savremenih civilizacijskih dostignuća Univerzitet zasniva globalnu viziju na humanim i funkcionalnim uslovima radne i životne sredine. Razvojem novih komponenata obrazovanja na Univerzitetu se integriše znanje, delo, život i razvoj. Time se postiču sposobnosti učenja i kreativnosti i otkrivaju mogućnosti zajedničkog stvaranja bez obzira na različitosti u kulturi, religiji, naciji i politici kroz toleranciju i prevazilaženje generacijskog jaza. Savremenim obrazovanjem se razvija novi tip inteligencije zasnovane na ravnoteži analitičkog i praktičnog uma što predstavlja snažan civilizacijski potencijal u 21. veku.

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem. Trajnim opredeljenjem Univerzitet teži permanentnom unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u evropski obrazovni prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su opšte prihvaćeni od strane akademske sredine, Univerzitet će nastaviti da zauzima mesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Univerzitet je u postupku javnih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama izradio Strategiju razvoja Univerziteta “MB”, obezbeđenja kvaliteta Univerziteta za period 2020-2025. godine.  Strategija razvoja Univerziteta od studija prvog stepena do studija trećeg stepena ima prioritete na:

  • Pametnom rastu: razvoj Univerziteta zasnovan na znanju i inovacijama;
  • Održivi rast: promovisanje veće efikasnosti resursa i konkurentnije usluge;
  • Sveobuhvatan rast: usavršavanje i negovanje svih resursa i strategije kvaliteta obrazovanja kadrova za potrebe države i društva.

Ključni pokretači razvoja Univerziteta su: stvaranje vrednosti od rasta zasnovanog na znanju i osposobljavanje ljudi sticanjem novih veština, podsticanjem kreativnosti i inovacija. Jačanje obrazovanja je jedan od najefikasnijih načina za borbu protiv nejednakosti i siromaštva.

Cilj Univerziteta je da se do 2025. godine u različitim oblastima postigne istinsko evropsko znanje, podržano od nosilaca znanja u svetu i infrastrukture znanja pri čemu svi akteri (nastavnici, studenti, istraživači, institucije i kompanije) imaju koristi od slobodnog protoka ljudi, znanja i tehnologija. U skladu sa misijom i vizijom Univerzitet ima jasno definisane strateške ciljeve.

Univerzitet teži permanentnom unapređenju održivog razvoja kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u evropski obrazovni prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su opšte prihvaćeni od strane akademske sredine, Univerzitet će nastaviti da zauzima mesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Danas se Visoko obrazovanje na našem Univerzitetu vrednuje kao sredstvo ka višem prihodu, način za proširenje svog intelektualnog i duhovnog života. Obrazovanje donosi pojedincu i druge koristi kao što su: razvoj osećaja identiteta, samopoštovanja i ličnog zadovoljstva, povećanje produktivnosti, veći stepen građanske i društvene angažovanosti, bolje vaspitanje i razvoje dece, bolje zdravlje i izjednačavanje polova.

Nastavni proces na Univerzitetu predstavlja skup aktivnosti planiranja, izvođenja i kontrole izvođenja nastave, te obuhvata predavanja, sve vrste vežbi, prakse i ispitivanje studenata. Pri realizaciji nastavnog procesa učestvuju studenti, nastavnici, saradnici i laboranti, studentska služba, biblioteka, organi fakulteta, nastavno naučno veće i dekan. Sve aktivnosti nastavnog procesa ostvaruju se uz međusobni kontakt i veze svih učesnika.

Univerzitet danas ima društveno odgovorno postavljenu strategiju razvoja, finansiranje usklađeno sa ciljevima visokog obrazovanja, razvijene mehanizme kvaliteta uz odgovornost i poboljšanje, jednakost svih na Univerzitetu, negovanje istraživačke izuzetnosti i inovacija, razvoj akademske karijere, povezanost sa tržištem rada, internacionalizaciju kroz angažovanje nastavnika, studenata i uporedivost. Univerzitet ispunjava sve kriterijume koji su utvrđeni i propisani od strane Nacionalne agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u nastavnom procesu u Republici Srbiji. Univerzitet ima utvrđenu Strategiju i dokumentaciju za obezbeđenje kvaliteta.

Na našem Univerzitetu upravljanje znanjem integriše strategiju, ljudski kapital i organizaciju na optimalan način. Gradimo moderan i fleksibilan Univerzitet sa odgovarajućim ciklusom visokog obrazovanja koji može odgovoriti potrebama društva i promenama u globalnom okruženju. Strateški interes školovanja na našem Univerzitetu je da razvijamo društveno partnerstvo sa težištem na potrebama i društvenom progresu. Mi uvodimo nove oblike kurikuluma koji opredeljuju kompetencije (diplomske atribute), a baziraju ne samo na znanjima već i na veštinama i kompetencijama. Diplomski atributi predstavljaju sintezu veština i specifičnih stručnih znanja i omogućavaju jačanje i same pozicije institiucije koja daje određene diplome.

Danas se u svetu menjaju ekonomske paradigme od klasične teorije ka ekonomiji znanja, a neopipljiva imovina (znanje, tehnološki procesi) postaju najbitniji. Mi smo na našem Univerzitetu postavili strategiju konkurentnosti i međunarodne saradnje zasnovane na intelektualnom kapitalu. Svesni značaja obrazovanja investiramo u ljudski kapital i tehnologije a time doprinosimo ekonomskom rastu Univerziteta u budućnosti. Nastavni kadar (ljudski kapital)  direktno utiče na kvalitet visokog obrazovanja a time i na delimične razlike u Visokom obrazovanju između Univerziteta u zemlji i na globalnom nivou. Težište u radu na Univerzitetu je na sledećim vrednostima: stalnom usavršavanju nastavnih sadržaja; usavršavanju univerzitetskih profesora (life-long learning); poštovanju akademskih sloboda; timskom radu studenata i nastavnika.  

Univerzitet ima efikasan sistem i procedure za praćenje ispunjenja planova i realizaciju strateških ciljeva. Aspekti ciljeva orgainzacije orijentisani su prema:

  • Svim zainteresovanim stranama, korisnicima, zaposlenima, društvu, partnerima i vlasnicima.
  • Performansama: procesa i menadžment sistemima, resursima, konkurentima, karakteristikama proizvoda ili usluga i performansama održivosti životne i radne sredine.

Strategija učenja i razvoja definiše nematerijalne resurse koji omogućuju da se organizacione aktivnosti i odnosi sa studentima/klijentima realizuju sa najvećim mogućim performansama. Postoje tri kategorije u ovoj perspektivi:

  1. Strateške kompetencije: Strateške veštine i znanja koje nastavnici i stalno zaposleni moraju da imaju kako bi podržali strategiju;
  2. Strateške tehnologije: Informacioni sistemi, baze podataka, tehnologije, sredstva i mreže potrebni za podržavanje strategije;
  3. Klima koja podržava akcije: Kulturni preokret potreban da motiviše, osnažuje i povezuje zaposlene kao nosioce strategije.

Univerzitet promoviše kulturu kvaliteta, razvija sveobuhvatan i efikasan sistem za unutrašnje osiguranje kvaliteta u cilju poboljšanja nastave, naučno-istraživačkog rada, te procesa upravljanja i administracije. Politika i procedure za unutrašnje osiguranje kvaliteta definisani su formalno donesenim aktom. Uloga studenata u sva tri ciklusa u upravljanju Univerzitetom i u sistemu unutrašnjeg osiguranja kvaliteta je jasno i institucionalno definisana.

Naši studijski programi su sveobuhvatni i autentični, ali poseduju potrebnu kompatibilnost sa drugim srodnim studijskim programima. Tako su i formalno i strukturno, kao i u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja usaglašeni sa više akreditovanih inostranih programa. Iz namere da studentima pružimo obrazovanje koje je intelektualno zahtevno, a kojim stiču veštine važne za 21. vek, kao i u cilju postizanja međunarodno predstavljenog i konkurentnog statusa i priznanja ekonomskog, društvenog i kulturnog doprinosa regionu i državi, svoje studijske programe smo, u svim relevantnim kategorijama, usaglasili sa studijskim programima koje nude neki akreditovani svetski univerziteti. Studijski programi su usklađeni sa utvrđenim standardima za akreditaciju. Realizuju se u skladu sa sledećim standardima: postoji ECTS (ESPB) bodovni sistem, stimuliše se mobilnost studenata i nastavnika u okviru saradnje sa odgovarajućim evropskim univerzitetima, uveden je i sistem uporedivosti diploma sa sličnim studijskim programima evropskih univerziteta, što se posebno ispoljava kroz dodatak diplomi. Primenjen je i princip organizacije jednosemestralne nastave i odgovarajuće prohodnosti studija.

Studijski programi sadrže sve elemente utvrđene Zakonom: naučno su utemeljeni; usklađeni sa Standardima za akreditaciju studijskih programa; imaju jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu; ciljevi studijskih programa, ishodi učenja, znanja i veštine koje se stiču su jasno definisani i usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Univeziteta;  sadrže listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i njihov opis; usklađeni su sa savremenim svetskim tokovima i stanjem nauke i struke u oblasti ekonomije, informatike, prava, umetnosti i uporedivi su sa studijskim programima odgovarajućih stranih visokoškolskih ustanova. Studenti se na studijske programe upisuju u skladu sa Zakonom, a preko zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta. Napredovanje studenata pri savlađivanju studijskih programa vrednuje se ECTS (ESPB) bodovima. Nastavno osoblje ima potrebne naučne i stručne kvalifikacije za izvođenje studijskih programa. Za izvođenje studijskih programa obezbeđeni su odgovarajući ljudski, prostorni, tehnički, bibliotečki, informatički i drugi resursi, primereni karakterima studijskih programa i predviđenom broju studenata. Studijski programi omogućavaju mobilnost nastavnika i studenata. Predviđena je redovna provera kvaliteta studijskih programa putem samovrednovanja. Studentima je omogućeno učešće u obezbeđenju i proveri kvaliteta studijskih programa. Studenti praktično učestvuju u dve ankete u vrednovanju rada nastavnika i saradnika i jednoj anketi u vrednovanju Univerziteta i svih njegovih segmenata rada.

Na Univerzitetu postoje procedure za analizu studijskih programa: povratne informacije s tržišta rada prikupljene od strukovnih udruženja, udruženja poslodavaca, privrednih komora i drugih korisnika, povratne informacije od studenata prikupljanjem kroz sistem redovnog anketiranja. Potreban broj nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja, kao i troškovi izvođenja nastave, uređuju se na osnovu normativa i standarda rada visokoškolskih ustanova, koje utvrđuje Vlada i Ministarstvo.

Ocenjivanje studenata vrši se na temelju fer, transparentnih, konzistentih i jasnih kriterijuma i pravila za ocenjivanje koje usvaja Senat i koja se primenjuju dosledno. S njima su upoznati studenti na svim studijskim programima, a dostupni su kako na web stranici tako i na samoj ustanovi, pod nazivom Kriterijumi i postupci za ocenjivanje studenata.

Ispitivanje je u skladu sa ishodima učenja na pojedinim studijskim programima: studenti se aktivno uključuju u nastavni proces kroz razgovore, vežbe, izrade studija slučaja i seminarskih radova, domaćih zadataka i polaganja kolokvijuma – sve u cilju lakšeg savladavanja materije iz određene oblasti. Uveden je sistem za elektronsko evidentiranje prolaznosti studenata. Ukupna ocena studenta sastoji se od ocene koju je dobio za predispitne obaveze (aktivno učešće u nastavi, položeni kolokvijumi, odbranjeni seminarski radovi, izrada domaćih zadataka i sl.) i za pokazano znanje na ispitu.

Univerzitet kontinuirano prikuplja podatke i analizira uspeh studenata (analiza prolaznosti) na nivou studijskog programa i fakulteta i Univerziteta te preduzima aktivnosti na unapređenju uspeha studenata. Univerzitet osigurava dovoljan broj kvalifikovanog nastavnog osoblja (nastavnici i saradnici) kako bi postigao obrazovne ciljeve, uspostavio i nadzirao akademska pravila i osigurao održivost svojih studijskih programa.

Univerzitet razvija politiku usavršavanja nastavnog osoblja, omogućujući im stručno i naučno usavršavanje. Procedure za izbor i napredovanje nastavnog osoblja utvrđuju se unapred, javno su dostupne i usklađene su s važećim zakonskim propisima. Sastav komisije za izbor u zvanje je kompetentan u naučnoj oblasti (poljima i granama) u kojoj prijavljeni kandidat traži izbor u zvanje.

Univerzitet zapošljava dovoljan broj administrativnog i pomoćnog osoblja kako bi osigurao redovnu realizaciju svih poslova. Tokom godine osigurava njihovu obuku, usavršavanje i ocenjivanje (evaluaciju).

Univerzitet osigurava dovoljno resursa (učionice, laboratorije i oprema, bibliotečki resursi, kompjuteri, muzički instrumenti, pojedinačni i grupni prostori za učenje i sl.) za kompletno osoblje i upisane studente, kako bi osigurao unapređenje ambijenta i podržao njihovo efikasno korišćenje. Resursi su adekvatni za izvođenje studijskih programa svojom funkcionalnošću, starošću, u pogledu ergonomičnosti i dostupnosti. Kontinuirano se ocenjuju internim evaluacijama studenata i stalno zaposlenih. Zgrada Univerziteta je novoizgrađena i opremljena novim materijalnim sredstvima. Postoje planovi zanavljanja i dogradnje istih.

Osnivač i vlasnik Univerziteta učestvuje u ukupnom finansiranju tekućih materijalnih troškova. Univerzitet ima dugoročno obezbeđena finansijska sredstva neophodna za realizaciju nastavno-naučnog procesa, naučnoistraživačkog rada i profesionalnih aktivnosti, čime je obezbeđena finansijska stabilnost. Sredstva su dovoljna i obezbeđuju kvalitetno, željeno i očekivano unapređenje rada Univerziteta.

Univerzitet poseduje adekvatnu informatičku opremu koja osigurava kvalitetno izvođenje nastave. Univerzitet ima pristup internetu i prostorije dostupne studentima. Za potrebe edukacije budućih inženjera informatike poseduje licencirane softvere vezane za programske jezike, zaštitu informacionih sistema, elektronsko poslovanje i baze podataka. Univerzitetski informacioni sistem omogućuje prikupljanje, analiziranje i korišćenje informacija relevantnih za efikasno upravljanje nastavnim i ostalim aktivnostima koje se provode, kao i redovnu izradu samoanalize o osiguranju kvaliteta. Univerzitet ima biblioteku opremljenu potrebnim brojem bibliotečkih jedinica u štampanom ili elektronskom obliku i prikladan prostor za normalno korišćenje bibliotečkih usluga.

Univerzitet ima institucionalno organizovan način odnosa s javnošću. Redovno objavljuje nepristrasne, objektivne i javno proverljive informacije o svim programima i zvanjima koje nudi, minimalno na web stranici i to na srpskom i povremeno na engleskom jeziku. Univerzitet utvrđuje politiku komunikacije s javnošću i razvija komunikacijsku strategiju kojom definiše ciljne grupe (studenti, svršeni studenti, okruženje, vlade i organi vlasti, nevladin sektor, privredni, socijalni sektor), oblike komuniciranja sa svakom od ciljnih grupa, kao i način institucionalnih odnosa s javnošću. Redovno organizuje konferencije za štampu na kojima prezentuje informacije od značaja za javnost. Univerzitet na organizovan način komunicira s okolinom, a posebno sa svojim akterima: predstavnicima tržišta rada, socijalnim partnerima i zajednicom. Univerzitet na organizovan način prikuplja podatke o razvoju karijera svojih bivših studenata, te ih čini dostupnim javnosti, minimalno putem web stranice.

Univerzitet ima organizovanu alumni asocijaciju putem koje jača veze sa bivšim studentima i kompanijama u kojim su zaposleni. Univerzitet svake godine pre upisa studenata osigurava štampanje Kataloga, Flajera i Vodiča za upis na određeni fakultet.

Univerzitet ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske (međunarodne) projekte, bilateralne ugovore, zajedničke programe i sl. Univerzitet ima Kancelariju za međunarodnu saradnju. Univerzitet podstiče i osigurava međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika, prateći primenu stečenih iskustava u svojim aktivnostima. Ima procedure i osigurava resurse za podršku međunarodnim aktivnostima.

Na Univerzitetu postoji Odbor za obezbeđenje kvaliteta i Komisije za praćenje, obezbeđenje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada. Samovrednovanje je trajna, kontinuirana aktivnost koja uključuje sve zaposlene i studente Univerziteta. U procesu samovrednovanja upotrebljavaju se standardi, indikatori kvaliteta i ostale mere učinka koji su regulisani opštim pravnim aktima i samog Univerziteta. Zbirni dokument ovog procesa čini Izveštaj o samovrednovanju. Izveštaj o samovrednovanju služi kao osnova za promene i unapređenje nastavnog procesa, ali i kao izvor informacija budućim poslodavcima o znanjima i veštinama koje studenti stiču, omogućava Univerzitetu da proveri kvalitet svojih programa, a samim tim i diploma koje studenti stiču, omogućava recenzentima da steknu tačan uvid o stanju u ustanovi da bi mogli da daju ocenu o njenom kvalitetu. Da bi ostvarila osnovne zadatke i ciljeve, Univerzitet vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, istrаživаčkih i stručnih аktivnosti u okviru svoje delаtnosti. Planski prioriteti samovrednovanja su: prihvatanje međunarodnih standarda u oblasti visokog obrazovanja i stvaranje uslova za njihovu racionalnu primenu i razvijanje indikatora kvaliteta.

Univerzitet permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća, i prenosi znanja studentima primenom savremenih nastavnih planova i programa, kroz aplikaciju najsavremenijih svetskih i nacionalnih metoda kontrole kvaliteta.

Postavljeni ciljevi i zadaci Univerziteta biće praćeni i stalno unapređivani. Strategijom razvoja Univerziteta i Strategijom obezbeđenja kvaliteta Univerzitet utvrđuje svoju misiju i viziju, strateške ciljeve, relevantne planove i aktivnosti za svaki strateški cilj.

Menadžment nastoji da se Univerzitet usavršava tako da i dalje budemo čvrsto ugrađeni u evropske vrednosti institucionalne autonomije, akademske slobode i društvene jednakosti kroz uključenost studenata i nastavnog osoblja. Svesni da je sposobnost implementiranja strategije važnija od same strategije.

Naše strategijske šanse su: Model racionalno organizovanog Univerziteta; Regionalni lider za obrazovanje iz društvenih, tehničko tehnoloških i humanističkih nauka; Primena osnovnih principa Bolonjskog procesa (ciklusi, modularnost, pokretljivost, ECTS-ESPB) i poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada i primena savremenih obrazovnih tehnologija.

Naša Strategija traženja načina prevazilaženja slabosti: Ulaganja u obrazovni sistem na Univerzitetu; Unapređenje kvaliteta vaspitnog i obrazovnog rada i Unapređenje kadrovske strukture.

Prioritetni razvojni ciljevi Univerziteta su: Uspešna selekcija budućih studenata i studiranje na svim nivoima školovanja; Zapošljavanje kvalitetnog motivisanog nastavnog i nenastavnog kadra; Podsticanje naučne aktivnosti; Stvaranje boljih materijalnih pretpostavki za održivi razvoj Univerziteta i Podsticanje saradnje sa okruženjem na svim nivoima.

 
Poštovani budući studenti, studenti i prijatelji Univerziteta “MB”

Pozivamo Vas da postanete student na akreditovanom Univerzitetu “MB” i deo naše akademske zajednice u Beogradu, Sremskoj Kamenici i Mladenovcu. Prema Vašim željama i sklonostima opredelite se za jedan od četiri studijska programa prvog stepena (Osnovne akademske studije), pet studijskih programa drugog stepena (Master akademske studije) i četiri studijska programa trećeg stepena (Doktorske akademske studije). Na taj način ćete izabrati pravi put do znanja i fakultetske diplome Vaše buduće profesije.

 

                                                                                                                                                Dobrodošli na Univerzitet “MB”!

                                                                                                                                                                                                                                                          Vaš rektor

 

sr_RSСрпски језик