Univerzitet MB

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Mobilnost studenata i zaposlenih

Univerzitet MB u Beogradu svojim studentima i zaposlenima nudi više mogućnosti za privremeno akademsko i profesionalno usavršavanje u inostranstvu kroz različite vidove akademske mobilnosti. Napominjemo da se svi programi mobilnosti Univerziteta MB u Beogradu odnose isključivo na zaposlene i aktivne studente Univerziteta MB u Beogradu. Studenti i zaposleni drugih univerziteta u Republici Srbiji moraju se obratiti svom matičnom univerzitetu za informacije o prijavi na mobilnost.

Kada je reč o studentskoj mobilnosti, napominjemo da ona podrazumeva privremeno studiranje u inostranstvu.

Student može boraviti u inostranstvu najmanje jedan, a najviše dva semestra tokom jednog nivoa studija. Tokom ovog perioda student ostaje upisan na svoj matični fakultet Univerziteta MB u Beogradu, gde će, po povratku sa mobilnosti, nastaviti svoje studije, a po uspešnom završetku i dobiti diplomu Univerziteta MB u Beogradu.

ESPB bodovi stečeni u inostranstvu priznaju se po povratku na Univerzitet MB u Beogradu, a u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, pravilima konkretnog vida razmene i uz potpunu i urednu dokumentaciju (npr. uredno popunjen i pre početka mobilnosti potpisan Ugovor o učenju, kao i Prepis ocena koje strani univerzitet izdaje po uspešnom okončanju mobilnosti).

Zaposlenima u nastavi nude se kraći boravci za nastavne aktivnosti, a postoje i mogućnosti za usavršavanje zaposlenih u administraciji.

Važno: Svaki kandidat dužan je da se uputi u pravila konkretnog vida ili programa mobilnosti, uslove konkursa, kao i u opšta pravila o mobilnosti oba univerziteta, a u skladu sa svojim statusom. Takođe, svaki dobitnik stipendije dužan je da propisno reguliše svoj status za vreme trajanja mobilnosti, i da, u skladu sa konkretnim vidom mobilnosti, dobije urednu saglasnost matičnog fakulteta Univerziteta MB u Beogradu.

Svaki fakultet  Univerziteta u Beogradu imaju nadležnog koordinatora za Erazmus+ program i međunarodnu saradnju.

Tri najčešća vida mobilnosti za kandidate sa Univerziteta MB u Beogradu jesu mobilnosti po bilateralnim sporazumima, zatim razmena u okviru CEEPUS programa, i – svakako najpopularniji – Erazmus+ program.

ERASMUS+KA1–Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Ovaj vid saradnje odvija se na osnovu takozvanih inter-institucionalnih sporazuma potpisanih između Univerziteta MB u Beogradu i partnerskih inostranih univerziteta, a u okviru Erazmus+ programa, ključna akcija 1, sa predefinisanom finansijskom podrškom za učesnike (stipendija za studente, dnevnice za osoblje), kao i fiksnom naknadom za putne troškove za određene kategorije mobilnosti, prema pravilima programa.

Iznosi dnevnica, stipendije i naknade za putne troškove zavise od zemlje u koju se ide na mobilnost. Iznosi i uslovi delimično se razlikuju između KA103 ključne akcije koja obuhvata zemlje članice Evropske unije i još šest programskih zemalja (Srbija, Severna Makedonija, Island, Linhenštajn, Norveška, Turska) i KA107 ključne akcije koja obuhvata sve druge zemlje, prema regionima.

Iznose dnevnica, stipendija i naknada za putne troškove možete pogledati na sledećim linkovima:
– Za zemlje iz ključne akcije KA103.

– Za zemlje iz ključne akcije KA107.

Važno: Sve prijave i evaluacije svih prijava (studenata i osoblja) obavljaju se isključivo preko online platforme za mobilnost Univerziteta MB u Beogradu.

Studenti i osoblje Univerziteta MB u Beogradu mogu se prijaviti za Erasmus+ stipendiju isključivo tokom trajanja konkursa. Spisak otvorenih konkursa možete pratiti na platformi mobion.

Procedura za prijavu i spisak potrebnih dokumenata za konkretne kategorije mobilnosti u određenoj klljučnoj akciji (KA103 ili KA107).

 

CEEPUS PROGRAM (Central European Exchange Program for University Studies)

Program akademske razmene studenata i profesora zemalja Srednje i Istočne Evrope, i zasniva se na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmena odvija se u okviru univerzitetskih mreža. Svaka mreža fokusira se na određeni broj predmetnih oblasti.

Saradnja se realizuje na fakultetima i institututima odabranih univerziteta, učesnika programa, koji su aktivni u istom predmetnom području.

Studentske stipendije uključuju oslobađanje od plaćanja školarine i određenu novčanu naknadu. Iznos novčane naknade zavisi od države u koju student putuje.

Važno: Prijave se isključivo vrše putem zvanične Internet platforme, a pre prijave studenti i profesori treba da se konsultuju s nacionalnom CEEPUS kancelarijom, kao i sa koordinatorima programa na svom  fakultetu.

Više informacija o samom programu kao i spisak Nacionalnih CEEPUS kancelarija, i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na zvaničnoj Internet platformi CEEPUS programa.

Informacije o realizaciji ovog programa u Republici Srbiji mogu se naći na adresi Nacionalne CEEPUS kancelarije www.erasmusplus.rs ili dobiti putem sledeće mejl adrese: ceepus@tempus.ac.rs

 

MEĐUUNIVERZITETSKA (BILATERALNA) SARADNjA

Ovaj vid saradnje obuhvata sporazume između Univerziteta MB u Beogradu i partnerskih univerziteta u inostranstvu i u zavisnosti od konkretnog dogovora najčešće podrazumeva oslobađanje od školarine na partnerskoj instituciji u inostranstvu, bez pokrivanja drugih troškova.

Ipak, svi kandidati koji se prijavljuju za ovaj vid mobilnosti dužni su da se informišu i upute u konkretne uslove saradnje po konkretnom sporazumu, pre prijave za mobilnost.

Studenti i zaposleni se za mobilnost po bilateralnoj saradnji prijavljuju blagovremeno (najkasnije početkom jednog semestra za idući semestar) u nadležnim službama svog matičnog fakulteta Univerziteta MB u Beogradu i uz saglasnost ESPB koordinatora svog fakulteta.

Važno: Svaki kandidat dužan je da se o uslovima prijave i mobilnosti po konkretnom ugovoru raspita pre prijave na mobilnost. Informacije o potrebnim dokumentima mogu se dobiti u nadležnim službama matičnog fakulteta Univerziteta MB u Beogradu, od nadležnog ESPB koordinatora fakulteta, ili u Sektoru za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu.

 

INDIVIDUALNE MOBILNOSTI – Freemovers

Ovaj vid mobilnosti označava individualnu mobilnost koja se inicira i realizuje izvan postojećih ugovora o saradnji i programa mobilnosti u kojima učestvuje Univerzitet MB u Beogradu. To znači da studenti i zaposleni Univerziteta MB u Beogradu mogu realizovati mobilnost na univerzitetu u inostranstvu sa kojim Univerzitet MB u Beogradu nema bilateralni sporazum o saradnji, niti zajedničko učešće na nekom od programa razmene, pod uslovom da za to postoji saglasnost kako matičnog fakulteta Univerziteta MB u Beogradu, tako i odabranog univerziteta-domaćina u inostranstvu.

Individualna mobilnost (Freemovers) reguliše se Ugovorom o mobilnosti koji potpisuju kandidat za mobilnost, Univerzitet MB u Beogradu, matični fakultet i odabrani univerzitet-domaćin u inostranstvu.

Važno: Ovaj vid mobilnosti ne podrazumeva stipendiju, niti bilo kakav oblik finansijske pomoći. Kandidat je u obavezi da samostalno obezbedi izvor finansiranja za svoj boravak u inostranstvu. U zavisnosti od uslova za realizaciju boravka koje kandidatu ponudi odabrani univerzitet-domaćin, kandidat za studentsku mobilnost može biti oslobođen plaćanja troškova školarine. Isključivo od univerziteta-domaćina zavisi da li će troškovi školarine biti naplaćeni. Dodatno, ovaj vid mobilnosti može uključivati izvesne administrativne naknade na zahtev univerziteta-domaćina.

Pre iniciranja procedure i slanja nominacije i pratećih dokumenata Sektoru za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, kandidat ili nadležna služba matičnog fakulteta MB Univerziteta dužni su da provere akademsku ponudu na odabranom univerzitetu u inostranstvu i njenu kompatibilnost sa studijskim prorgamom kandidata i u skladu sa tim sačine Ugovor o učenju (za realizaciju studentske mobilnosti). Ugovor o učenju potpisuju student, matični fakultet Univerziteta MB  u Beogradu i univerzitet-domaćin. Ukoliko je reč o mobilnosti zaposlenih, potrebno je da univerzitet-domaćin u svojoj ponudi imaju sadržaj kompatibilan sa nastavnom i istraživačkom oblašću i aktivnostima kandidata.

Predstavnici Centra za međunarodnu saradnju odgovarali su na pitanja studenata u vezi sa mobilnošću kao gosti onlajn formata pod nazivom „Zum kafica – 45 minuta sa…“ koji je još tokom aprila 2021. godine pokrenuo Centar za razvoj karijeru i savetovanje studenata Univerziteta MB u Beogradu.

Na sledećim linkovima možete pogledati celo gostovanje i čuti odgovore na najčešća pitanja i nedoumice u vezi:

Neophodno je da studijski program matičnog fakulteta Univerziteta MB u Beogradu bude kompatibilan sa studijskim programom stranog univerziteta za koji je student zainteresovan i da student može da pronađe dovoljan broj ispita po semestru ili akademskoj godini koji bi mogli da budu priznati po povratku na Univerzitet MB u Beogradu. Preporučuje se da se ovo obavlja u dogovoru i uz podršku nadležnih profesora i nadležnog ESPB koordinatora na konkretnom fakultetu Univerziteta MB u Beogradu.

Preporučeni minimalni broj ESPB/ECTS kredita po semestru je 19.

Neophodno je da student odabrane ispite na stranom univerzitetu unese u tzv. Ugovor o učenju (Learning agreement) koji će pre početka mobilnosti potpisati student, zatim nadležna osoba tj. ESPB koordinator na matičnom UB fakultetu studenta, kao i nadležna osoba na stranom univerzitetu.

U okviru svoje prijave student treba da pripremi: predlog pomenutog ugovora o učenju, transkript dosada položenih ispita, biografiju sa relevantnim informacijama, kratko motivaciono pismo, preporuku relevantnog profesora, kopiju pasoša, sva navedena dokumenta u originalu i zvaničnom prevodu na engleski ili jezik zemlje za koju se prijavljuje.

U vezi sa sadržajem Ugovora o učenju, kao i sa odgovarajućim obrascem za odabrani vid mobilnosti, obratite se nadležnoj službi i ESPB koordinatoru na svom UB fakultetu.

Student je dužan da se pre podnošenja prijave, po bilo kom vidu mobilnosti, detaljno informiše o uslovima i pravilima konkretne saradnje i uputi u eventualnu dodatnu dokumentaciju koju treba da priloži u svojoj prijavi.

U vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i u skladu sa okolnostima izazvanim širenjem COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, molimo Vas da pratite informacije vezane za mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja širenja ove zarazne bolesti.

Informacije o trenutnoj zdravstvenoj situaciji i važećim merama, kao i informacije vezane za putovanje i boravak u Republici Srbiji, dostupne su na sedećim sajtovima:

covid19.rs
www.zdravlje.gov.rs
www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20210208

sr_RSСрпски језик