Centar za naučna istraživanja na Univerzitetu MB

Centar za naučna istraživanja (Centar za naučno-istraživački i umetnički rad Univerziteta MB; u daljem tekstu: Centar za NIR) je organizaciona jedinica Univerziteta MB, bez svojstva pravnog lica za naučnoistraživačku i umetničku delatnost Univerziteta.

Centar za NIR se organizuje radi obavljanja naučne, istraživačke i umetničke delatnosti Univerziteta a u cilju podrške razvoju i afirmaciji fakulteta i Univerziteta. Centar za NIR će se baviti unapređenjem uslova za naučnoistraživački i umetnički rad na Univerzitetu radi podizanja njegovog kvaliteta. Delatnost Centra za NIR se ostvaruje u okviru matične delatnosti Fakulteta Univerziteta, prema Planu rada Univerziteta i Fakulteta za tekuću akademsku godinu. U tom smislu će nalaziti podsticajne mere za šire i kvalitetnije uključivanje svih nastavnika, saradnika i studenata u naučno-istraživački i umetnički rad. Nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta planiraju, pripremaju i realizuju projekte Centra za NIR. Centar za NIR će se baviti identifikovanjem problema u naučno-istraživačkom i umetničkom radu i predlagati mere za njihovo rešavanje ako su u domenu organizacije Univerziteta. Centar za NIR se neće arbitrarno baviti ličnim relacijama između istraživača.

 
Naučnoistraživačka i umetnička delatnost Centra za NIR obuhvata poslove osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, promocije i razvoja i to:

1) naučnoistraživački projekti, studije, analize, elaborati, naučni i stručni skupovi;

2) istraživanje i edukacija u umetničkom radu;

3) istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama;

4) istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim, društvenim i humanističkim naukama.

 

Rad Centra za NIR se odvija u okviru naučnih, umetničkih i drugih aktivnosti i to:

1) pružanje i desiminaciju informacija,

2) obrada podataka,

3) izgradnja baza podataka,

4) ostale aktivnosti u vezi sa umetničkim i naučnim radom,

5) istraživanje umetničke publike i ispitivanje javnog mnjenja,

6) konsalting i menadžment poslovi,

7) dokumentaciono–informaciona i referalna delatnost.

 

Umetničke delatnosti Centra za NIR su:

1) Umetničko-istraživačka delatnost i popularizacija obrazovanja u polju umetnosti;

2) Realizuje usvojene projekte i zaključene ugovore;

3) Organizuje stručno usavršavanje kadrova u ustanovama kulture i obrazovanja u Zemlji i inostranstvu u oblasti umetnosti i naučno-umetničkog istraživanja;

4) Organizuje stručno usavršavanje studenata u oblasti primene informatičkih Sredstava u umetnosti i naučno-umetničkom istraživanju;

5) Vrši istraživanja, izrađuje elaborate i pruža druge umetničke i stručne usluge organizacijama, ustanovama i pojedincima;

6) Priprema skupove, javne rasprave, simpozijume i druge vidove prezentacija (izložbe, projekcije, predavanja i sl.) Rezultata svog umetničko-istraživačkog rada i učestvuje u sličnim akcijama drugih organizacija;

7) Objavljuje rezultate svog umetničko-istraživačkog rada u posebnim publikacijama univerziteta;

8) Sarađuje sa srodnim ustanovama i naučnicima i umetnicima u zemlji i inostranstvu;

9) Uspostavljanje modernog, efikasnog, racionalnog i kreativnog sistema upravljanja kulturom;

10)Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima univerziteta.

 

Naučnoistraživačke delatnosti Centra su:
 • Osnovna, primenjena i razvojna istraživanja;
 • Naučnoistraživačka i druga naučna delatnost predviđena planom rada univerziteta;
 • Realizacija obaveza predviđenih zaključenim ugovorima.
 • Primena i usavršavanje naučnih metoda u užim naučnim oblastima;
 • Pomoć u izvođenju nastave na studijskim programima; PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
 • Učešće u organizaciji seminara, kurseva, simpozijuma, stručnih sastanaka i Drugih oblika naučnog rada, u cilju osposobljavanja istraživača u matičnoj Oblasti,
 • Ostvarivanje saradnje sa srodnim ustanovama,
 • Objavljivanje rezultata naučnog i stručnog rada centra za nir.
 • Izrada normativnih akata i dokumenata koji će pomoći u organizaciji naučnoistraživačkog rada;
 • Afirmisanjem naučnoistraživačkog rada na univerzitetu;
 • Pravovremenim informisanjem istraživačke javnosti univerziteta o mogućnostima za unapređenje istraživačkih rezultata i potencijala;
 • Izrada strategije razvoja naučno-istraživačkog rada na univerzitetu;
 • Predlaganjem mera za kvalitetniju organizaciju istraživačkog rada;
 • Podsticanjem razvoja naučnog i podmlatka u oblasti umetnosti na univerzitetu;
 • Podsticanjem uključivanja studenata u naučno-istraživački rad.
 • Primena novih tehnologija i inovacija u polju tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih nauka i polju umetnosti;
 • Organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova na univerzitetu;
 • Usavršavanje naučno nastavnih metoda u oblasti tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih;
 • Implementacija naučnih i umetničkih dostignuća u nastavi, prikupljanje informacija o dešavanjima u kulturi, povezivanje i usklađivanje sa standardima evrope i sveta;
 • Povezivanje sa srodnim institucijama u razmeni naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija.
sr_RSСрпски језик