Univerzitet MB

Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta "MB"

O Centru za unapređenje kvaliteta

 

Centar za unapređenje kvaliteta je organizaciona jedinica Univerziteta bez svojstva pravnog lica, koji u okviru svoje aktivnosti definiše strategiju i politiku praćenja, obezbeđenja, unapređenja i razvoja kvaliteta i obavlja administrativne i organizacione poslove vezane za samovrednovanje i podizanje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada Univerziteta i visokoškolskih jedinica.

 

Zadaci Centra za unapređenje kvaliteta:

 

– razvija jedinstven sistem obezbeđenja i unapređenja kvaliteta na Univerziteta MB;

– podstiče, koordinira i organizuje upravljanje i unapređenje kvaliteta u svim oblastima rada i delovanja Univerziteta i fakulteta;

– definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;

– razvija postupke vrednovanja i samovrednovanja i istraživanja kvaliteta obrazovanja, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada;

– sprovodi postupak samovrednovanja na Univerzitetu;

– prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika usluga sistema;

– istražuje uzroke neefikasnog i predugog studiranja;

– razvija mehanizme osiguranja kvaliteta;

– vrši nadzor nad studentskim vrednovanjem kvaliteta studija;

– podstiče i organizuje stalne rasprave o kvalitetu i promoviše kulturu kvaliteta u akademskoj zajednici i široj javnosti;

– podstiče međunarodnu saradnju i naučnu kompetitivnost;

– podstiče stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja.