Univerzitet MB

Univerzitet MB

Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta "MB"​

Centar za unapređenje kvaliteta je organizaciona jedinica Univerziteta bez svojstva pravnog lica, koji u okviru svoje aktivnosti defiše strategiju i politiku praćenja, obezbeđenja, unapređenja i razvoja kvaliteta i obavlja administrativne i organizacione poslove vezane za samovrednovanje i podizanje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada Univerziteta i visokoškolskih jedinica. Centar za unapređenje kvaliteta:

 1. razvija jedinstven sistem obezbeđenja i unapređenja kvaliteta na Univerziteta MB;
 2. podstiče, koordinira i organizuje upravljanje i unapređenje kvaliteta u svim oblastima rada i delovanja Univerziteta i fakulteta;
 3. definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;
 4. razvija postupke vrednovanja i samovrednovanja i istraživanja kvaliteta obrazovanja, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada;
 5. sprovodi postupak samovrednovanja na Univerzitetu;
 6. prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika usluga sistema;
 7. istražuje uzroke neefikasnog i predugog studiranja;
 8. razvija mehanizme osiguranja kvaliteta;
 9. vrši nadzor nad studentskim vrednovanjem kvaliteta studija;
 10. podstiče i organizuje stalne rasprave o kvalitetu i promoviše kulturu kvaliteta u akademskoj zajednici i široj javnosti;
 11. podstiče međunarodnu saradnju i naučnu kompetitivnost;
 12. podstiče stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja. Upravnika Centra imenuje i razrešava predsednik univerziteta. U programe Centra za unapređenje kvaliteta uključuju se studenti.

Ciljevi unapređenja kvaliteta je ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu. U skladu sa misijom i vizijom o visokom obrazovanju na Univerzitetu, strateški ciljevi ostvarivanja kvaliteta obrazovanja su:

 • Strategija obezbeđenja kvaliteta;
 • Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta;
 • Sistem obezbeđenja kvaliteta;
 • Kvalitet studijskog programa;
 • Kvalitet nastavnog procesa;
 • Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada;
 • Kvalitet nastavnika i saradnika;
 • Kvalitet studenata;
 • Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa;
 • Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške;
 • Kvalitet prostora i opreme;
 • Finansiranje;
 • Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta;
 • Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta, i
 • Kvalitet osnovnim, master i doktorskih akademskih studija.

Univerzitet „MB“ u Beogradu ima Politiku za obezbeđivanje kvaliteta koja je objavljena i koja čini deo strateškog upravljanja. Interne zainteresovane strane su izradile tu politiku sprovode je putem odgovarajućih struktura i procesa, pri tom uključujući eksterne zainteresovane strane. Kriterijumi od kojih smo pošli:

− Strategija obezbeđenja kvaliteta na Univerzitet MB;

− Dokumenti koji regulišu osiguranje kvaliteta;

− Uključenost internih strana u proces obezbeđenja kvaliteta;

− Odnos politike kvaliteta prema naučnoistraživačkom radu, podučavanju i učenju; i

− Procesi unutrašnje kontrole kvaliteta i učešće spoljnih subjekata.

 

Subjekti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

Subjekte obezbeđenja i unapređenja kvaliteta na Univerzitetu MB u Beogradu čine svi nastavnici, saradnici, studenti, i nenastavno osoblje Fakulteta, kao i studentski predstavnici. Subjekti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta obuhvataju pre svega upravu (Rektor, Prorektor za kvalitet stave, sekretar Univerziteta „MB“), Savet Univerziteta MB, Senat i Studentski parlament. Posebnu ulogu u obezbeđenju i unapređenju kvaliteta Univerziteta MB ima Odbor za obezbeđenje kvaliteta nastave.

Uvažavajući značaj ove oblasti, Savet, Senat i Rektor su, pored toga, imenovali i Komisiju za obezbeđenju i unapređenju kvaliteta na fakultetima, Komisiju za izbore u zvanja nastavnika i saradnika, Komisiju za prijemni ispit za upis studenata na Fakultete i Komisiju za marketing studija. Sve ove komisije prate i obezbeđuju kvalitet nastavnog procesa. Opštim aktom Fakulteta mogu se formirati i drugi organi i tela za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta. Svi subjekti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta na Univerzitetu imaju pravo i obavezu da učestvuju u aktivnostima kojima se realizuju mere za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, uključujući i proces samovrednovanja i eksterne evaluacije Univerziteta, kao i akreditacija Univerziteta. Opštim aktima Univerziteta, odlukama i dokumentima koje donose organi Fakulteta utvrđuju se odgovornosti pojedinih subjekata obezbeđenja i unapređenja kvaliteta, a Akcionim planom definišu se procedure i rokovi za obavljanje predviđenih aktivnosti za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta.

 

Mere za obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta

Mere za praćenje, obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta obuhvataju sledeće aktivnosti kojima se unapređuje kvalitet:

 • Praćenje usaglašenosti sa standardima usvojenim od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Univerziteta;
 • Eksterna (spoljašnja) kontrola rada Univerziteta koju obavlja nadležno Ministarstvo i Agencija (NAT);
 • Eksternu proveru kvaliteta može obavljati i druga organizacija koju angažuje Univerzitet MB ili njegova organizaciona jedinica (međunarodna akreditacija, sertifikacija, rangiarnje i sl.);
 • Obavezno samovrednovanje i ocena kvaliteta po svim oblastima u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u intervalima od 3 godine, odnosno, po potrebi i u kraćim intervalima, u skladu sa opštim aktom Univerziteta, odnosno pojedinačnog akta Fakulteta;
 • Akreditacija Univerziteta MB, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u Zakonom propisanom roku, kao i po posebnom zahtevu Univerziteta u kraćim rokovima i akreditacija od strane inostrane akreditacione agencije;
 • Izgradnja i razvoj institucionalnog okvira za sistem upravljanja kvalitetom Univerziteta MB;
 • Uspostavljanje stalnih tela za praćenje i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu MB;
 • Praćenje i preispitivanje svih oblasti obezbeđenja kvaliteta: utvrđivanje relevantnih indikatora kvaliteta i postupaka za preispitivanje i unapređivanje kvaliteta za svaku od definisanih oblasti i dr.

Cilj donošenja strategije obezbeđenja kvaliteta je ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog  obrazovanja na Univerzitetu.

U skladu sa misijom i vizijom o visokom obrazovanju na Univerzitetu, strateški ciljevi ostvarivanja kvaliteta obrazovanja su:

 • Razvoj strategije za obezbeđenje kvaliteta, neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu;
 • Upravljanje, unutrašnje obezbeđivanje kvaliteta i kultura kvaliteta, te poboljšanje kvaliteta studijskih programa;
 • Definisanje procedure za obezbeđivanje kvaliteta studijskih programa i povećanje efikasnosti studija;
 • Poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa;
 • Unapređenje procedura za ocenjivanje studenata i poboljšanje kvaliteta vrednovanja studentskog rada;
 • Razvoj ljudskih resursa i poboljšanje procesa studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika;
 • Poboljšanje kvaliteta i inteziviranje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja;
 • Poboljšanje kvaliteta procesa upravljanja i održivog razvoja Univerziteta;
 • Unapređenje kvaliteta fizičkih resursa i racionalna organizacija svih resursa na Univerzitetu;
 • Unapređenje informacijskog sistema i poboljšanje kvaliteta nenastavne podrške osnovnoj delatnosti Univerziteta,
 • Poboljšanje uslova rada na Univerzitetu;
 • Unapređenje transparentnosti u radu Univerziteta i povećanje doprinosa Univerziteta akademskoj, lokalnoj i nacionalnoj zajednici, i
 • Razvoj i unapređenje međunarodne saradnje Univerziteta.

Odbor, u okviru svojih nadležnosti sprovodi sledeće aktivnosti:

 1. planira i analizira postupke vrednovanja celokupnog sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i upravlja tim postupcima,
 2. priprema predlog Strategije za obezbeđenje kvaliteta i sačinjava akcione planove za sprovođenje te strategije,
 3. promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i fakultetima u njegovom sastavu,
 4. priprema predloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje,
 5. razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu,
 6. predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima,
 7. predlaže spoljašnju proveru kvaliteta,
 8. prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđenja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta,
 9. predstavlja Univerzitet u nacionalnoj mreži obezbeđenja kvaliteta,
 10. obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Vidi više (Pravilnik o radu Odbora za kvalitet)