Aktuelni konkursi

U okviru Ključne akcije 2 programa Erazmus+, nastavlja se aktivno učešće Univerziteta MB u Beogradu u projektima saradnje (Zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone, Projekti svesni izazova budućnosti, Partnerstva za saradnju, Partnerstva za saradnju u oblasti sporta i Savezi za inovacije), u skladu sa javnim pozivima Evropske komisije za specifične tipove projekata.

Projekti saradnje

ZAJEDNIČKI MASTER PROGRAMI (ERASMUS MUNDUS) (ROK: 16.02.2022.)

O programu

U okviru ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu biti podnosioci prijava i punopravni partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama širom sveta.

Ovi projekti treba da podrže već formirane, često interdisciplinarne master programe, koji će privlačiti studente iz celog sveta. Saradnja visokoškolskih ustanova se zasniva na obaveznoj mobilnosti studenata između članica konzorcijuma i izdavanju zajedničke, dvostruke ili višestruke diplome.

Takođe, u ovom pozivu moguće je prijaviti projekat za razvoj i dizajn integrisanih međunarodnih studijskih programa na master nivou koje izvodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova, koji će omogućiti pokretanje procesa akreditacije programa pre kraja projekta.

Više informacija o Erazmus Mundus projektima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Ko može da učestvuje:

Visokoškolske ustanove koje su nosioci Erazmus+ povelje za visoko obrazovanje (ECHE).

Rok za prijavu: 16. februar 2022. godine do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Projekti za Erazmus Mundus zajedničke studijske programe prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

IZGRADNJA KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU (ROK: 17.02.2022.)

O programu

Ovi projekti imaju za cilj da podstaknu modernizaciju visokog obrazovanja kroz razvoj studijskih programa, obezbeđivanje relevantnosti VŠU i sistema visokog obrazovanja u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

U okviru ove akcije projekti su podeljeni u 3 kategorije:

 • Kategorija 1 (Strand 1): Podsticanje pristupanja saradnji u visokom obrazovanju;
 • Kategorija 2 (Strand 2): Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju;
 • Kategorija 3 (Strand 3): Projekti strukturnih reformi.

S obzirom na to da Republika Srbija ima status treće zemlje pridružene Programu, VŠU iz Srbije imaju ulogu da prenose znanja trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Trajanje projekta

Projekti u okviru Kategorija 1 i 2 mogu trajati 24 ili 36 meseci, dok projekti u okviru Kategorije 3 mogu trajati 36 ili 48 meseci.

Pravila finansiranja

Iznosi finansiranja za projekte:

 • Kategorija 1: između 200.000 i 400.000 EUR
 • Kategorija 2: između 400.000 i 800.000 EUR
 • Kategorija 3: između 800.000 i 1.000.000 EUR

Specifičnost finansiranja ovih projekata je u tome što se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Ko može da učestvuje:

Visokoškolske ustanove koje su nosioci Erazmus+ povelje za visoko obrazovanje (ECHE).

Rok za prijavu: 17. februar 2022. godine do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Projekti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

ŽAN MONE PROJEKTI (ROK: 01.03.2022.)

O programu

Aktivnosti u okviru Žan Mone komponente Erazmus+ programa su prevashodno namenjene visokoškolskim ustanovama koje se bave izučavanjem, istraživanjem i analizom u oblasti evropskih integracija u širem smislu. Promovisanje izvrsnosti realizuje se kroz:

 • module
 • katedre
 • centre izuzetnosti

Više informacija o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Ko može da učestvuje:

Visokoškolske institucije.

Rok za prijavu:1. mart 2022. godine do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Projektne prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

PROJEKTI SVESNI IZAZOVA BUDUĆNOSTI (ROK: 15.03.2022.)

O programu

Projekti svesni izazova budućnosti (Forward-looking projects) imaju za cilj da podstaknu inovacije, kreativnost i aktivno učešće u društvu, kao i da podrže socijalno preduzetništvo u različitim oblastima obrazovanja i obuka.

Cilj je da se podrže projekti međunarodne saradnje koji obuhvataju različite sektore i podstiču inovacije u smislu uspostavljanja revolucionarnih metoda i praksi, i/ili obezbeđuju transfer inovacija, u cilju uspostavljanja održivog nivoa korišćenja rezultata inovativnih projekata i/ili njihove primene u različitim kontekstima i zajednicama.

Ovi projekti su podeljeni u 3 celine:

 • Lot 1: Međusektorski prioriteti;
 • Lot 2: Stručno usavršavanje i obuke;
 • Lot 3: Obrazovanje odraslih.

Vrste aktivnosti

U okviru sva tri Lota u Programskom vodiču navedeni su prioriteti kojima se projekti mogu baviti (ukupno postoji 6 prioriteta). U okviru pojedinačnih prioriteta mogu se pronaći specifične aktivnosti relevantne za odabrani prioritet. Glavne aktivnosti u okviru ovih prioriteta mogu biti (nepotpuna lista):

 • istraživanje, rad na mapiranju, pripremi velikih sektorskih ili međusektorskih rezultata;
 • međunarodne aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su organizovanje obuka, analiza konteksta politike, istraživanje politike, prilagođavanje ustanova;
 • pilot aktivnosti za testiranje inovativnih rešenja;
 • međunarodni događaji velikih razmera ili aktivnosti umrežavanja, bilo sektorske ili međusektorske;
 • aktivnosti za širenje rezultata u obrazovnoj zajednici ili sektoru; istraživanje i eksperimentisanje sa inovativnim idejama, think-tank aktivnosti.

Sastav konzorcijuma

Podnosioci projektnih prijava mogu biti sve javne ili privatne organizacije iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu. Ova organizacija podnosi prijavu ispred svih organizacija partnera na projektu.

Sve javne ili privatne organizacije koje su aktivne u oblasti obrazovanja i obuka, koje su ključni pokretači inovacija, a koji se nalaze u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu mogu učestvovati u projektu.

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu, koje učestvuju na projektu, moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Trajanje projekta

Projekti u okviru Lot 1 mogu trajati 24-48 meseci.

Projekti u okviru Lot 2 i 3 mogu trajati 24 meseca.

Pravila finansiranja

U okviru ovih projekata se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Za Lotove 1 i 3 ne postoji ograničenje u maksimalnom broju projekata za finansiranje, dok za Lot 2 postoji indikativni cilj od po 7 projekata po svakom prioritetu u okviru ovog Lota, a navedenim u Programskom vodiču.

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 1: 800.000 EUR

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 2: 700.000 EUR

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 3: 1.000.000 EUR

Više detalja o prijavi projekata svesnih izazova budućnosti možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Rok za prijavu: 15. mart 2022. godine do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Projektne prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

PARTNERSTVA ZA SARADNJU (ROK: 23.03.2022.)

O programu

Projekti Partnerstva za saradnju omogućavaju ustanovama i organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate. U zavisnosti od ciljeva projekata, uključenih organizacija i predviđenog uticaja projekta, Partnerstva za saradnju mogu biti različitih veličina i trajanja:

 • Partnerstva za saradnju (Cooperation Partnerships)
 • Mala partnerstva (Small-scale Partnerships)

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku 2022, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći na sledećem linku: https://erasmusplus.rs/visoko-obrazovanje/partnerstva-za-saradnju-visoko-obrazovanje/

Pored toga, nacionalne agencije, nadležne za Erazmus+ program, imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

Više informacija o partnerstvima za saradnju u oblasti visokog obrazovanja možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Ko može da učestvuje:

Visokoškolske institucije.

Rok za prijavu: 23. mart 2022. godine do 12 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Institucije iz Republike Srbije projektne prijave kao koordinatori projekata podnose Fondaciji Tempus u Beogradu.

Institucije iz Republike Srbije mogu učestvovati u projektima kao partneri, te se u tom slučaju projektni predlozi podnose nacionalnim agencijama u drugim programskim zemljama.

SAVEZI ZA INOVACIJE (ROK: 15.09.2022.)

O programu

Posebnu grupu projekata čine projekti Saveza za inovacije koji su podeljeni u dve kategorije:

 • Lot 1 – Savezi za obrazovanje i preduzeća (Alliances for Education and Enterprises)

Savezi za obrazovanje i preduzeća imaju cilj da ojačaju evropske inovacione kapacitete kroz uspostavljanje saradnje i razmene znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, kao i šireg društveno-ekonomskog okruženja, uključujući i istraživačku zajednicu. U ovim projektima postavljaju zajedničke ciljeve i zajednički rade na podsticanju inovacija, razvoju novih veština, podsticanju pokretanja inicijativa i preduzetničkog duha i razmišljanja.

 • Lot 2 – Savezi za sektorsku saradnju u veštinama (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)

Savezi za sektorsku saradnju u veštinama imaju za cilj uspostavljanje novih strateških pristupa i saradnje, koji se fokusiraju na rešenja vezana za razvoj veština u određenom ekonomskom sektoru ili u oblastima u kojima se sprovodi Pakt za veštine. Glavni cilj Pakta za veštine je mobilizacija i podsticanje svih relevantnih strana da preduzmu konkretne akcije za usavršavanje i prekvalifikovanje radne snage, putem udruživanja napora i uspostavljanja partnerstva, baveći se potrebama tržišta rada i podržavajući zelene i digitalne tranzicije na nivou EU. Savezi za sektorsku saradnju u veštinama će se sprovesti u 14 industrijskih ekosistema identifikovanih u Novog industrijskoj strategiji za Evropu.

Više informacija o savezima za inovacije možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Ko može da učestvuje:

Visokoškolske institucije.

Rok za prijavu: 15. septembar 2022. godine do 17 sati po srednjeevropskom vremenu (GMT+ 1)

Prijave se dostavljaju:

Projektne prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

sr_RSСрпски језик