Univerzitet MB

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

O Centru za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta “MB” (CMS)

Centar za međunarodnu saradnju je osnavan radi uspostavljanja, negovanja i razvijanja saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim i naučnim radom. Obaveza CMS učlanjenje i aktivno učešće u radu CMS ostalih Univerziteta u zemlji i inostranstvu.

Jedna od značajnih aktivnosti u okviru delatnosti CMS je i kontinuirana priprema i realizacija međunarodne saradnje na polju naučnoistraživačkog i umetničkog rada i naučno-istraživačkih i umetničkih projekata.

Nastavnici i saradnici Univerziteta “MB” bave se teorijskim i eksperimentalnim i istraživanjima u naučno obrazovnom polju tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih nauka i umetnosti.

 

Ciljevi Centra za međunarodnu saradnju

Razvoj i unapređenje međunarodne saradnje baziraju se na strateškim ciljevima Univerziteta „MB“ koji se odnose na:

– jačanje postojećih i razvijanje novih pravaca svih vrsta istraživanja;

– razvoj istraživačke infrastrukture;

– finansijsku podršku projektima nastavnika i saradnika Univerziteta;

– edukaciju nastavnika i saradnika;

– podršku izradi doktorskih teza;

prezentacija radova na domaćim i internacionalnim kongresima; stručna usavršavanja