MB University

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Misija Univerziteta MB je uključivanje u jedinstveni evropski obrazovni i istraživački prostor u skladu sa najvišim standardima kvaliteta obrazovnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada. Naš cilj je transformacija u međunarodni univerzitet koji svojim studentima i istraživačima u okviru otvorene akademske zajednice pruža visoka znanja i odgovarajuće kompetencije kako bi im omogućio značajan doprinos globalnom društvu i naučnom napretku, a u saradnji sa širom akademskom zajednicom, strateškim partnerima i akademskim mrežama širom sveta.

Centar za međunarodnu saradnju je osnovan radi uspostavljanja, negovanja i razvijanja saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim i naučnim radom. Obaveza CMS učlanjenje i aktivno učešće u radu CMS ostalih Univerziteta u zemlji i inostranstvu.

Jedna od značajnih aktivnosti u okviru delatnosti CMS je i kontinuirana priprema i realizacija međunarodne saradnje na polju naučnoistraživačkog i umetničkog rada i naučno-istraživačkih i umetničkih projekata.

Nastavnici i saradnici Univerziteta “MB” bave se teorijskim i eksperimentalnim i istraživanjima u naučno obrazovnom polju tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih nauka i umetnosti.

Razvoj i unapređenje međunarodne saradnje baziraju se na strateškim ciljevima Univerziteta „MB“ koji se odnose na:

 • jačanje postojećih i razvijanje novih pravaca svih vrsta istraživanja;
 • razvoj istraživačke infrastrukture;
 • finansijsku podršku projektima nastavnika i saradnika Univerziteta;
 • edukaciju nastavnika i saradnika;
 • podršku izradi doktorskih teza;
 • prezentacija radova na domaćim i internacionalnim kongresima;
 • stručna usavršavanja.

Centar za MS se organizuje radi obavljanja:

 1. priprema nacrte godišnjeg i višegodišnjeg plana međunarodne saradnje Univerziteta i dostavlja ih Odboru za međunarodnu saradnju Univerziteta; prati ostvarivanje plana međunarodne saradnje;
 2. priprema potrebne odluke radi razmene nastavnog osoblja, studenata, naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija;
 3. priprema potrebne odluke i ostalu dokumentaciju za učešće Univerziteta u međunarodnim projektima i drugim oblicima međunarodne saradnje;
 4. priprema potrebne odluke i ostalu dokumentaciju za alumni organizaciju bivših studenata Univerziteta koji se nalaze u inostranstvu i drugim oblicima međunarodne saradnje;
 5. ostvaruje potrebne kontakte sa univerzitetima i drugim institucijama u inostranstvu radi organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova na univerzitetu; i
 6. priprema nacrt godišnjeg izveštaja o međunarodnoj saradnji Univerziteta i dostavlja ga Odboru za međunarodnu saradnju.

Organe Centra za MS čine:

 • Stručni odbor;
 • Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta (Upravnik Centra za MS);
 • Stručni saradnik za mobilnost studenata i nastavnika.

U Alumni organizaciju Univerziteta mogu se učlaniti svi studenti koji su diplomirali, magistrirali,  odbranili master rad, ili doktorirali na Univerzitetu odnosno fakultetu – članici Univerziteta. Članstvo u Alumni organizaciji je dobrovoljno. Članstvo u Alumni organizaciji se stiče pristupanjem odnosno onlajn prijavom. Pristupanje i članstvo u Alumni organizaciju je besplatno.

Ciljevi Alumni organizacije su:
 • uspostavljanje i podržavanje trajnih veza između bivših studenata nakon završetka njihovih studija (osnovnih, master ili doktorskih) i podsticanje na saradnju;
 • uspostavljanje i održavanje trajnih veza između Univerziteta „MB“ i njegovih bivših studenata nakon završetka njihovih studija (osnovnih, master ili doktorskih);
 • podrška razvoju Univerziteta koju mogu dati bivši studenti blagovremenim prosleđivanjem informacija Univerzitetu o pitanjima od interesa za nastavu, nauku, umetnost i struku, a kojim raspolažu;
 • uspostavljanje i razvijanje veza između Univerziteta „MB“ i privrednih i vanprivrednih subjekata koji su organizacije zaposlenja studenata koji su završili studije na Univerzitetu „MB“, te razvoj saradnje sa istim;
 • uključivanje i povezivanje diplomiranih studenata u zajednicu Alumni i podsticanje da intenziviraju svoje naučne, stručne i umetničke aktivnosti i veštine;
 • podsticanje učešća u međunarodnoj razmeni razvijanjem saradnje sa Alumni organizacijama iz regiona i šire;
 • afirmisanje nauke i struke – poslovnog i industrijskog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i umetnosti – klasičnog slikarstva u društvu;
 • širenje znanja i iskustva koje poseduju diplomirani studenti Univerziteta;
 • promocija i unapređenje ugleda Univerziteta kroz ugled njegovih diplomiranih studenata koji su uspešni naučni i stručni radnici, umetnici, menadžeri i dr.
Članovi Alumni organizacije doprinose ostvarivanju njenih ciljeva tako što se:
 • uključuju u upisne kampanje;
 • pozivaju na svečanosti povodom prijema maturanata;
 • pozivaju na svečanosti povodom prijema brucoša i početka školske godine;
 • pozivaju na svečane dodele diploma i druge prigodne svečanosti Univerziteta „MB“.
Osim toga, članovi Alumni organizacije mogu doprineti ostvarivanju ciljeva tako što:
 • učestvuju u nastavnom procesu kao gostujući predavači na fakultetima – članicama Univerziteta „MB“ ukoliko zadovoljavaju potrebne uslove za navedeno;
 • uključuju se u projekte koji se realizuju na Univerzitetu „MB“;
 • angažuju se kao članovi komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija i drugih završnih radova na fakultetima – članicama Univerziteta „MB“ ukoliko zadovoljavaju potrebne uslove;
 • angažuju se kao članovi komisija za izbore u zvanja nastavnika i saradnika u odgovarajućoj užoj naučnoj oblasti, ukoliko zadovoljavaju potrebne uslove;
 • posreduju uključivanju nastavnog osoblja Univerziteta u institucije u kojima rade članovi Alumnija radi naučnog i stručnog usavršavanja;
 • drugim aktivnostima čiji je cilj jačanje saradnje sa članovima Alumnija i afirmaciju Univerziteta.
en_GBEnglish (UK)