MB University

The ethics of scientific research

Naučnoistraživački rad je slobodan i ne podleže nikakvim ograničenjima, osim onih koja proističu iz poštovanja naučnih standarda i etike naučnoistraživačkog rada, u skladu sa načelima istraživačke odgovornosti i akademske čestitosti.

Univerzitet MB u Beogradu, od svog začetka prilikom osnivanja 2020. godine je usmeren da posebnu pažnju posveti etičkim načelima nauke i učenosti.

Poštovanje etičkih načela u naučnoistraživačkom radu je bitan preduslov za stvaranje poverenja šire društvene sredine u nauku i istraživanje. Negovanje naučnoistraživačke etike omogućava da se nauka razvija kao moralno ispravna i plemenita ljudska delatnost.

Na Univerzitetu u Beogradu, osnovu za primenu etičkih načela u naučnoistraživačkom radu čini Kodeks profesionalne etike Univerziteta MB u Beogradu.

Istraživači su dužni da se pridržavaju i Kodeksa ponašanja u naučnoistraživačkom radu, koji je doneo Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj i koji čini opšti okvir za etičko ponašanje prilikom sprovođenja istraživanja kojima podršku pruža Republika Srbija.

Radi učešća u naučnoistraživačkim projektima koji se sprovode u okviru programa Evropske unije, istraživači sa Univerziteta MB u Beogradu treba da poštuju i odredbe Evropskog kodeksa istraživačke čestitosti. 

U okviru pojedinih naučnih polja i oblasti postoje različite osobenosti vezane za istraživačku odgovornost, posebno naglašeni aspekti etike naučnoistraživačkog rada i posebni standardi naučnog istraživanja sa primerima dobre prakse za svaku disciplinu. Istraživači treba da prate odgovorajuće kodekse i standarde vezane za svoju naučnu oblast, koji su usvojeni na međunarodnom ili nacionalnom nivou, kao i da za sprovođenje određenih oblika istraživanja traže odobrenje odgovarajućih etičkih komiteta ili komisija, u skladu sa postupkom predviđenim na svojoj ustanovi.