MB University

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

International cooperation

Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima, bilo je i ostalo trajno opredeljenje Univerziteta „MB“ u Beogradu. O tome jasno svedoče zaključeni sporazumi o saradnji sa većim brojem inostranih univerziteta na gotovo svim kontinentima; Naš ciljeje članstvo u Evropskoj asocijaciji univerziteta (EUA), Balkanskoj rektorskoj mreži, Dunavskoj rektorskoj konferenciji (DRC) ,Mediteranskoj zajednici univerziteta (UNIADRION)Agenciji frankofonih univerziteta (AUF)DAAD, Komisiji za obrazovanje Evropskog saveta, UNESCO-u i drugim organizacijama od značaja za razvoj obrazovanja, nauke i kulture.

Aktivnosti

Sva partnerstva sa univerzitetima, stranim i domaćim, mogu uključiti zajedničke akademske programe, razvoj redovnih gostujućih predavanja, zajedničke naučne i stručne seminare i radionice, letnje škole itd.

Univerzitet i svi fakulteti Univerziteta obavezuju se da:

– Unapređuju i održavaju saradnju sa stranim univerzitetima i međunarodnim naučnoistraživačkim i drugim institucijama.

– Osiguraju da aktivnosti saradnje doprinose ispunjenju institucionalne strategije internacionalizacije.

– Predstavljaju Univerzitet i fakultete po svim pitanjima koja sadrže elemente iternacionalizacije.

– Sarađuju u iniciranju, formulaciji, aplikaciji i predstavljanju projekata međunarodnog karaktera.

– Identifikuju, analiziraju i promovišu informacije o međunarodnoj saradnji.

– Razvijaju procedure za uključivanje Univerziteta i fakulteta u proces priprema međunarodnih sporazuma čija se primena direktno odražava na njihov rad.

– Uspostavljaju mehanizme za povećanje dostupnosti podataka o postojećim sporazumima, rezulatima njihove primene i poboljšanju praćenja realizacije ovih sporazuma.

– Koordiniraju i prate učešće Univerziteta i fakulteta u akademskim i drugim mrežama, konzorcijumima, asocijacijama i institucijama za međunarodnu saradnju i ažuriraju odgovarajuće informacije (baza podataka potpisanih međunarodnih sporazuma i dr.).

– Pružaju podršku službama odgovornim za međunarodnu mobilnost nastavnika i studenata i koordiniraju aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti.

– Organizuju međunarodne konferencije na nivou Univerziteta ili fakulteta, kao i posete predstavnika stranih univerziteta i međunarodnih institucija.

– Fakulteti Univerziteta ostvaruju svoje programe međunarodne saradnje i obezbeđuju učešće u međunarodnim projektima u neposrednoj koordinaciji sa Univerzitetom.

– Postupci praćenja, obezbeđenja i unapređenja Strategije su dužnost i obaveza Rektorata, Centra za međunarodnu saradnju i Kancelarije za međunarodnu saradnju.

 

Strani studenti

Na fakultetima Univerziteta MB u Beogradu studira na dodiplomskim studijama veliki broj stranih državljana. Najviše ih je na Poslovnom i pravnom fakultetu. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu veliki broj stranih državljana studira na osnovu programa o prosvetno-kulturnoj i naučno-tehničkoj saradnji. Na fakultetima obavljaju stručna i naučna usavršavanja u okviru dodiplomskih, poslediplomskih i doktorskih studija sa i bez prava na sticanje diplome.

Dana 19.04.2022. godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski“ – Bitolj, Fakultet tehničkih nauka, Severna Makedonija, koga predstavlja dekan prof. Dr Stojanče Nusev, sa druge strane.

Sporazum o međunarodnoj saradnji

Univerzitet Sveti Kliment Ohridski Bitola (uklo.edu.mk)

 
 
 
 
 
 
 
 
Potpisivanju sporazuma su prisustvovali ispred Univerziteta MB predsednik i vlasnik dr Milija Bogavac, prorektor za nauku i naučnoistraživački rad dr Neđo Danilović i sekretar MSc Aleksandar Matić.
Sporazum definiše opšti okvir nastavne, naučno-istraživačke i tehnološko-razvojne aktivnosti  između Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“. 
Strane su saglasne oko unapređivanja uzajamne saradnje i razmene, a u skladu sa principom o bilateralnom razvoju i saradnji, kao što je definisano odgovarajućim statutima Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“.
Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja, kao i proširenje kulturnih veza.
 
 
 

Ovim sporazumom predviđene su sledeće oblasti i oblici saradnje:

  • Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama, diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.
  • Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije na odgovarajuće studijske programe.
  • Angažovanje nastavnika i saradnika, kao i studenata u cilju realizacije zajednički definisanih i akreditovanih studijskih programa.
  • Razmena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa.
  • Razmena stručne literature, udžbenika i univerzitetskih publikacija od zajedničkog interesa.
  • Saradnja na naučnoistraživačkim projektima.
  • Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga za potrebe privredne prakse.
  • Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primenjivanja novih znanja radi uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
  • Organizacija zajedničkih konferencija, simpozijuma, kratkih kurseva i seminara.
 
 
 
 
 
en_GBEnglish (UK)