MB University

Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta "MB"

Student evaluation of study quality

Studentsko samovrednovanje je regulisano Pravilnikom o studentskom vrednovanju kvaliteta studija Univerziteta definiše oblasti, ciljeve, načela, metode i organizaciju studentskog vrednovanja kvaliteta studija na Univerzitetu i organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta, način čuvanja potrebne dokumentacije, uvid u rezultate vrednovanja i postupanje nakon sprovedenog vrednovanja.

Oblasti studentskog vrednovanja su: 

 1. studijski programi,
 2. predmeti koji se izvode u okviru studijskih programa,
 3. pedagoški rad, odnosno izvođenje nastave nastavnika i saradnika,
 4. funkcionisanje službi organizacionih jedinica.

Cilj studentskog vrednovanja:

 1. Osnovni cilj studentskog vrednovanja jeste formiranje mišljenja studenata o kvalitetu studijskih programa, predmetima koji se u okviru njih izvode, funkcionisanja službi organizacionih jedinica i pedagoškog rada nastavnika i saradnika.
 2. Prilikom izbora u naučno-nastavna i umetničko-nastavna zvanja uzima se u obzir i vrednovanje nastavničkih sposobnosti u okviru sistema kvaliteta Univerziteta.
 3. Rezultati studentskog vrednovanja koriste se za redovno praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa, kao dio opšte politike u oblasti osiguranja kvaliteta na Univerzitetu.

NAČELA POSTUPKA STUDENTSKOG VREDNOVANJA

 1. Sprovođenje studentskog vrednovanja kvaliteta studija zasnovano je na sledećim načelima: načelo dobrovoljnosti, načelo anonimnosti, načelo neutralnosti i načelo zaštite digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.
 2. Studenti dobrovoljno pristupaju vrednovanju.
 3. U postupku vrednovanja obezbjeđuje se anonimnost studenata.
 4. Lica koja sprovode postupak vrednovanja ne smiju izražavati svoje vrijednosne stavove niti na bilo koji drugi način uticati na mišljenje studenata, a lice čiji se rad ocjenjuje ne smije biti prisutno na mjestu u kojem se sprovodi postupak vrednovanja.
 5. Prilikom sprovođenja i objavljivanja rezultata vrednovanja mora se štititi dignitet lica koja su bila predmet vrednovanja.
 6. Načela postupka vrednovanja obavezuju sve organe upravljanja, stručne organe i tela Univerziteta i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i sve studente, nastavno i nenastavno osoblje.

 METODE STUDENTSKOG VREDNOVANJA

 1. Osnovni metod studentskog vrednovanja kvaliteta studija je anketiranje.
 2. Anketiranje se, po pravilu, sprovodi kao vođeno grupno anketiranje.
 3. Anketiranje se na Univerzitetu sprovodi u elektronskom obliku.
 4. Uslov za sprovođenje anketiranja elektronskim putem su ažurni podaci u okviru Informacionog sistema studentskih službi organizacionih jedinica Univerziteta, i to: a) nastavni planovi za sve studijske programe, b) evidencija svih predmeta za sve nastavne planove , v) evidencija ispita po smerovima i godinama studija, g) evidencija profesora i asistenata, d) izbor odgovornih nastavnika i saradnika na predmetima, e) evidencija podataka o upisu studenata na sve godine studija i smerove u tekućoj školskoj godini.
 5. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podeljena po oblastima studentskog vrednovanja, sa ponuđenim ocenama i odgovorima, a takođe studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i predloge po oblastima vrednovanja.
en_GBEnglish (UK)