News/Notifications

Predmet razgovora je bio: 

 1. Informisanje studenata o radovima i novim ulaganjima vlasnika u podizanje životnog standarda svih zaposlenih na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB,
 2. Kvalitet nastave na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva tokom prethodne školske godine i unapređenje kvaliteta svih aspekata nastave, 
 3. Realizacija nastave i zaštita studenata u uslovima vladanja virusa, 
 4. Samovrednovanje na Univerzitetu MB u školskoj 2021/2022. godini. 
 5. Problemi i studentska pitanja.

 

Donesen je zajednički zaključak da se:

 1. Održi potreban kvalitet nastave na Univerzitetu MB i unapredi odnos i kvalitet nastave kod pojedinih nastavnika koje su predstavnici studenata loše ocenili tokom procesa samovrednovanja tokom prethodne školske godine i posebno naglasili na sastanku. Tokom školske 2021/2022. godine studentima će na sajtu biti javno dostupna sva predavanja profesora Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB. 
 2. Unapredi proces komunikacije putem e-mejla pojedinih profesora, asistenata i studenata uz poštovanje privatnosti. Profesori su obavezni da pošalju odgovor u razumnom roku od 48 časova na upit studenata.
 3. Studenti informišu da će se tokom školske 2021/2022. godine održati proces Samovrednovanja i ocene kvaliteta prema Odluci rektora Univerziteta MB i dekana fakulteta a pod nadzorom Odbora i Komisija za kvalitet.
 4. Zbog malih nastavnih grupa i broja studenata u njima nastava tokom 2021/2022. godine organizuje u duhu mera koje preduzima Republika Srbija i Odluke rektora Univerziteta u uslovima vladanja pandemije virusa. U cilju zaštite studenata, studenti koji su zaraženi virusom moraju biti izolovani kući, zbrinuti u bolnici ili pod nadzorom lekara.
 5. Studenti su informisani da će potpuno opremanje prostora u ulici Teodora Drajzera br. 27 biti završeno do kraja meseca oktobra 2021. godine kvalitetnom opremom kompanije Simpo. Da će predstavnici studenata imati svoju kancelariju u njemu.
 6. Afirmacija razvoja karijere studenata preko Centra za razvoj karijere na Univerzitetu MB.  Posebno je naglašeno dovođenje poznatih privrednika i uspešnih poslovnih ljudi iz Republike Srbije.
 7. Aktivnije uključenje studenata u realizaciju nastavnog procesa i organizaciju društvenog života kroz razne oblike druženja i takmičenja.
Posle održanog radnog kolegijuma u prisustvu svih prorektora Univerziteta „MB“ i prof. dr Živanke Miladinović-Bogavac potpisan je sporazum UNIVERZITETA „MB“  koji zastupa rektor prof. dr Dušan Regodić, dipl inž. sa KOMOROM MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE, Đorđa Vojnovića 118, Inđija, koju zastupa doc. dr Srećko Stamenković.
 
 
 

Potpisnici su se sporazumeli da sarađuju u unapređenju i razvoju menadžmenta/upravljanja ljudskim resursima, podizanju svesti o značaju kvalitetnog, poštenog, pravednog, etičkog odnosa između poslodavca i zaposlenih, opštem unapređenju kvaliteta radnih odnosa, kao i drugim poslovima od obostranog interesa u cilju:

 1. Uvećanja svojih potencijala;
 2. Razvoja potencijala klijenata i saradnika;
 3. Stručne pomoći u obuci za obavljanje poslova iz menadžmenta ljudskih resursa;
 4. Edukacije, zajedničkih projekata i treninga;
 5. Promovisanja dobre prakse strana potpisnica iz oblasti obrazovanja, naučnoistraživačke delatnosti, stručne edukacije, radnih odnosa, menadžmenta i drugih oblasti od zajedničkog interesa;
 6. Dualnog obrazovanja.
 
 
 
 
 
Posle održanog radnog kolegijuma rektora u prisustvu svih prorektora Univerziteta „MB“ i prof. dr Živanke Miladinović-Bogavac potpisan je sporazum Univerziteta „MB“  koji zastupa rektor prof dr Dušan Regodić, dipl inž. sa INSTITUTOM ZA SRPSKU KULTURU – PRIŠTINA, sa privremenim sedištem u Leposaviću, ul 24. novembar bb,  koji zastupa direkitor prof. dr Dragan Tančić. U ime instituta potpisu sporazuma je prisustvovala dr Marija Jeftimijević.
 
 
 
 
Predmet Sporazuma je međusobna saradnja  ugovornih strana u cilju unapređenja edukativne i privredne delatnosti,  istraživački  projekti od interesa za obe institucije, promocije i implementacije aktivnosti od zajedničkog interesa, organizovanje zajedničkih nastupa.
 
 
 
 
Saradnja ugovornih strana će se odvijati kroz aktivnosti i programe koji uključuju:
1. nastavu;
2. zajedničke projekte (istraživački, inovacioni, komercijalni…);
3. radionice;
4. konkurse;
5. seminare i predavanja;
6. organizaciju zajedničkih tematskih naučnih konferencija;
7. zajedničke izložbe;
8. Razmenu naučnih časopisa i drugih rezultata naučnih istraživanja od obostranog interesa;
9. druge aktivnosti od interesa za ugovorne strane.
 
 

 • Obaveštavaju se svi profesori, asistenti, saradnici u nastavi i studenti doktorskih, master i osnovnih akademskih studija da je Univerzitet „MB“, u narednom akreditacionom periodu od sedam godina, ugovorio pretplatu na naučnu bazu EBSCO – Academic Search Elite, počev od 01. februara 2021, do zaključno sa 01. februarom 2027. godine.
 • Naučna baza EBSCO – Academic Search Elite raspolaže sa 230 000 elektronskih knjiga, 15992 indeksirana časopisa sa recenzijama, od čega i 2286 časopisa u punom tekstu, među kojima je studentima, profesorima i saradnicima u nastavi, iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu, svakodnevno na raspolaganju: 965  časopisa (journals & magazines) iz oblasti društvenih nauka (Social Sciences); 426 časopisa iz oblasti političko-pravnih nauka (Polities and Law Sciences), 275 časopisa iz oblasti biznisa i menadžmenta (Business and Menagement), 199 časopisa iz oblasti kompjuterskih nauka (Computers and Telecom), i 128 časopisa iz oblasti umetnosti (Arts).
 • Knjige i časopisi uglednih svetskih autora i izdavača su na raspolaganju studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta „MB“, 24 časa dnevno, 365 dana u godini, čime je obezbeđena i značajno unapređena savremena literatura iz svih predmetnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu „MB“. Šifru za neograničeno korišćenje naučne baze EBSCO – Academic Search Elite ste dobili ranije na ličnu imejl adresu, a ako je iz bilo kojih razloga nemate, obratite se kolegi msc Aleksandru Matiću (Studentskoj službi Poslovnog i pravnog fakulteta i Akademije klasičnog slikarstva).

                                                                                                                                   Uprava univerziteta MB u Beogradu

 • U skladu s Odlukom Rektorskog kolegijuma Univerziteta “MB” pozivamo sve profesore, asistente, saradnike u nastavi i studente doktorskih akademskih studija da se registruju na naučnu mrežu Research Gate  (link:  www.researchgate.net) i postave svoje najvažnije naučne i stručne radove.
 • Registrovanje i postavljanje radova na Research Gate  naučnu mrežu je jednostavno. Potrebno je da samo pratite instrukcije koje se nalaze na gore navedenom linku.
 • Priključenjem na ovu mrežu moći ćete da besplatno koristite radove drugih autora iz celog sveta, a vaši radovi će biti vidljivi velikom broju naučnika u zemlji i svetu.
 • Postavljanje radova na Research Gate  naučnu mrežu je u vašem i u interesu Univerziteta „MB“.

                                                                                                                                   Uprava univerziteta MB u Beogradu

en_GBEnglish (UK)