MB University

Open Access

Otvoreni pristup (engl. Open Access – OA) u naučnoj zajednici odnosi se na neograničen i besplatan pristup naučnim publikacijama na internetu. Shodno tome, korisnici imaju pravo da čitaju, preuzimaju, čuvaju, štampaju i koriste sadržaj naučnih publikacija objavljenih u otvorenom pristupu sa obavezom da navedu tačan izvor informacije. Objavljivanje naučnih publikacija na internetu, bez izričitog prenosa gore pomenutih prava korisnicima, ne ispunjava uslove otvorenog pristupa. Otvoreni pristup u nauci nije u suprotnosti sa načelima dobre naučne prakse (kodeks akademskog integriteta), s obzirom na to da pravila koja se primenjuju na konvencionalne publikacije važe i za publikacije u otvorenom pristupu (zabranjeno je plagiranje, lažno autorstvo, izmišljanje ili krivotvorenje rezultata i autoplagiranje).

Ideja otvorenog pristupa motivisana je trendom rastućih cena objavljivanja naučnih publikacija u časopisima komercijalnih izdavačkih kuća. Što je ugled i uticaj časopisa veći, to je veća i cena publikovanja (engl. Article Processing Charge) koju snose autori ili institucije. Mnogi naučnici podržavaju otvoreni pristup jer veruju da će se time ne samo povećati dostupnost naučnih publikacija, već i sniziti cene objavljivanja istih u vodećim svetskim časopisima.

Otvoreni pristup podrazumeva:

– slobodan i besplatan pristup naučnim publikacijama sa punim tekstom na internetu

– dozvoljenu neograničenu distribuciju i korišćenje naučnih informacija sa obavezom navođenja tačnog izvora

– postavljanje naučnih publikacija u digitalne repozitorijume (ili u posebne repozitorijume za pojedine naučne oblasti) i/ili elektronske časopise sa otvorenim pristupom.